All about Sunuwar

Songs

now browsing by category

गीतहरु

 

हा हा हासल हासल

-भावना परिष्कृत सुनुवार

बैशाखे पूर्णिमा उभौली पर्वमा
ष्याँदर पिदार गर्ने चण्डीको थानमा
दुमा र ग्यूमा ढोलको ताल फेर्दै
झ्याम्म–झ्याम्म झ्याम्टा बजाउँदै
इन्द्रधनुष पहिरनमा ब्लुकुम्सला गर्दै
सबै दुःख थकान भुलेर
ष्याँदर सीलमा रम्दा भरिन्छ जोस र उर्जा
हा हा हासल हासल, हा हा हासल हासल
खल्पी खल्पा बासल, ग्योम्ली ग्योम्ले गासल
हा हा हासल हासल, हा हा हासल हासल !!

ष्याँदर देयी देयाको पिदार गर्दै
प्रकृति र पितृदेवको स्मरण गर्दै
पाकेको नयाँ अन्न बाली अर्पण गर्दै
नयाँ बीज र बिरुवाको रोपाई गर्दै
पूर्खाहरूसँग आशिष माग्दै
प्रकृति शक्तिको जय जयकार गाउँदा
भरिन्छ नया जोस र उर्जा
हा हा हासल हासल
खल्पी खल्पा बासल
ग्योम्ली ग्योम्ले गासल
हा हा हासल हाहा हासल हासल !! Read More

नाम–सि फु कोइँच गीति एल्बमको गीतहरु

१.सालाक कुम–सो

जुजिल चुइँ–चिमि, सिलिचुङ लाअÞशा
यार–मालुला सोशा बोशा गेत–थि कुया नु
पाइ–होप दुङ–लेवा, खिँचि दुम–शा
दुमा लाप–चो रोअÞशा लाङ–गा ग्लुया नु दो
शाँदार–पिदार पाइँताक
थारिकुति जाअÞताक
खिँङा मुरु नेल–लि ग्लुङेने
सुरो गाअÞसो चाअÞताक
(ग्लुङेन)६
(ग्लुङेन हाइ ग्लुङेन)२

इँगि रेखि, चेरि रेखि
दुमा रेखि आप–शा देयि थोया नु
हाल–का फालेङमि, बुब बÞा जार–शा
ङाकु बिर–कु खोइश–शा ङोइति बार–या नु दो ।
चाफो निफो सामि बु
देयिलिकि थुअÞशामिन
आदार पिदार ख्लाइताया
आम–नुच वार–चि बु दुशामिन
खु खु खुये खुये
खुये हाइ खुये

इँगि बुप–थेल, सुना खाराङ–गा
रुपा गुइँगुइँ ताप–शा थोप–ला गेया नु
इँगि लिःब्लाः, सुना खुर–मि
लावा तोःलो कुर–शा मेवाल सोइय–या नु दो ।
जाकेन आम–नुच बाअÞमुया
योकि लोःसि पामुया
राम–शि किम–शि फ्लादाया
ख्लाँःते रोँदे ताइताया
खु खु खुये खुये
खुये हाइ खुये

चाफोनिफो, थारिकुति
आम–नुच दुमोच बुअÞशा याब्ले थुअÞया नु
खादिमुदि, पार–मोसिरि,
वाशेरेलु दाम–शा सेवाल ख्लेइ–या नु दो ।
कोब नेब वार–चिपुकि जाअÞकिने
चुस–दो सामा फ्लेँदाया
खिँङा मुलि जाअÞकेने
सुरो गाअÞसो ताअÞकिने
(जाअÞकेन)६
(जाअÞकेन हाइ जाअÞकेन)२

इँगि लालो, क्योहो नारु
आया फाङ–सार काःथा खुल–शा जाया नु
इँगि याब–ब्ले, शाँदार देयिनु
सुरो गाअÞसो पुइँशा चोया नु दो ।
आदार पिदार पाइँताक
आगुन सागुन ताअÞताक
चेरे शेरे ग्येताक
सुरो गाअÞसो चोअÞतनक
(बाअÞकेन हाइ बाअÞकेन)४ (बाअÞकेन)८ बाअÞकेन हाइ खुये … Read More

सेरेम फु बेाइमात

इनकलि लेा का देङदेङ केाँ , सेरेम फु  बेाइमात  इन  रूमि,
निकवाक हारशा पसतन पाइनुङ  ,इन नमला जुउताव अँ थुँमि ।।१।।

पासेकुसे सेथ हिरसाङ वाकिवाकि , इनकलिला पित मिमचा ,
रिमचा रिमताङ चेरे नाति ,मुलैनु , दुमति  गेा अँ गिचचा  ।। Read More

…अइ अयिँ ममा…

शि बाअक दिथ बाअकि लनि केाँ  ?
राकाअान कलि पासेकुसे सेनिदे ?
किपशुरङा अँक केालगि नुममेनु ,
नादेा सुनि मैजा  जिमनि केाँ?
अइ  अयिँ ममा ? Read More

अँ तैा इँगि बुकुलु …

तुकुल तुकुल बुकुलु, इ बगे ङेातिमि सिल पववेा

इ बगेमि करा शेतननने , गिव बेलेशा इँगि सेव पाववेा ।।१।।

 

किललेाययेा कुमसेा पायिनुङने , तिकुचमि वारच चेाइननने ,

यर शेपेा इँगि यर शेपेा  ,बुलुकुम सलाम सिल पववेा ।।२।। Read More

सेकसेक सेलेलेलेलेले

रागिङा केाँइचबु चामसिने फेलेले ,

केाँइच तमि ,चैमि सादिने फेलेले ,

शेापिने शाँबु राँकुमि देलेले ,

गिल , कास पा सिलपै सेकसेक सेलेलेलेलेले ।।१।। Read More

खुय … खुय खुय खुय

मुलाँत अँ नमङा मुरू खिँइ उयिन जाअतेमे,

थुँ मि सुकलि मला मेकेान मुरू जाअतेएमे ,

अँ इँगिबुलबुल अँ सायाबुलबुल तचाताता,

मार मालदिङा ? अँ गिल कास, शाँदर, अगुन सगुन नेलले अँन दुमतेमे ।।१।।

खुय … खुय खुय खुय  Read More