All about Sunuwar

…अइ अयिँ ममा…

शि बाअक दिथ बाअकि लनि केाँ  ?
राकाअान कलि पासेकुसे सेनिदे ?
किपशुरङा अँक केालगि नुममेनु ,
नादेा सुनि मैजा  जिमनि केाँ?
अइ  अयिँ ममा ?

कुरेा नाइलुमि नाशतिनि केाँ ?
सेात फदुदे हुकिखुइ पनि दे ?
खिँयि यापशेा रेवमि जिननिनुद,
तमि तैा खिँयि सापथ जाअशेा मिथेास पनि केाँ ?
अइ  अयिँ ममा ?

रेलु कुयुपति थेम गे लाँ केानि केाँ ?
गुलुमथ तमितैा लेशशा जानिम दे ?
खिँइ दि खिँइ ता बुकि बेाइमेनु ,
खिँइ रेाअथ बेलेशेा गिम ङेाइत  खेलेनि दे ?

थरि कायाबा

रियाद ,साउदि अरेबिया

One Comment to …अइ अयिँ ममा…

  1. thari cayaba says:

    नमसेवल , थुँ हाअशा चेरेदुम, सुनुवार.org नु बिपशेा नेलल केाइँच बु कलि , थमा ङेानङेान बाब अँ खेादेब के अारागि ,अम ममा मिमशा ङाअशेा थुँ बुमजिमङा मेरे अेाँ पा बेदेचान मालत । थमा मुलाँत अँइ ममा देलतेल मेर देा पनपन बाअमा मै ? तचा तायँस ङना …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *