All about Sunuwar

नाम–सि फु कोइँच गीति एल्बमको गीतहरु

१.सालाक कुम–सो

जुजिल चुइँ–चिमि, सिलिचुङ लाअÞशा
यार–मालुला सोशा बोशा गेत–थि कुया नु
पाइ–होप दुङ–लेवा, खिँचि दुम–शा
दुमा लाप–चो रोअÞशा लाङ–गा ग्लुया नु दो
शाँदार–पिदार पाइँताक
थारिकुति जाअÞताक
खिँङा मुरु नेल–लि ग्लुङेने
सुरो गाअÞसो चाअÞताक
(ग्लुङेन)६
(ग्लुङेन हाइ ग्लुङेन)२

इँगि रेखि, चेरि रेखि
दुमा रेखि आप–शा देयि थोया नु
हाल–का फालेङमि, बुब बÞा जार–शा
ङाकु बिर–कु खोइश–शा ङोइति बार–या नु दो ।
चाफो निफो सामि बु
देयिलिकि थुअÞशामिन
आदार पिदार ख्लाइताया
आम–नुच वार–चि बु दुशामिन
खु खु खुये खुये
खुये हाइ खुये

इँगि बुप–थेल, सुना खाराङ–गा
रुपा गुइँगुइँ ताप–शा थोप–ला गेया नु
इँगि लिःब्लाः, सुना खुर–मि
लावा तोःलो कुर–शा मेवाल सोइय–या नु दो ।
जाकेन आम–नुच बाअÞमुया
योकि लोःसि पामुया
राम–शि किम–शि फ्लादाया
ख्लाँःते रोँदे ताइताया
खु खु खुये खुये
खुये हाइ खुये

चाफोनिफो, थारिकुति
आम–नुच दुमोच बुअÞशा याब्ले थुअÞया नु
खादिमुदि, पार–मोसिरि,
वाशेरेलु दाम–शा सेवाल ख्लेइ–या नु दो ।
कोब नेब वार–चिपुकि जाअÞकिने
चुस–दो सामा फ्लेँदाया
खिँङा मुलि जाअÞकेने
सुरो गाअÞसो ताअÞकिने
(जाअÞकेन)६
(जाअÞकेन हाइ जाअÞकेन)२

इँगि लालो, क्योहो नारु
आया फाङ–सार काःथा खुल–शा जाया नु
इँगि याब–ब्ले, शाँदार देयिनु
सुरो गाअÞसो पुइँशा चोया नु दो ।
आदार पिदार पाइँताक
आगुन सागुन ताअÞताक
चेरे शेरे ग्येताक
सुरो गाअÞसो चोअÞतनक
(बाअÞकेन हाइ बाअÞकेन)४ (बाअÞकेन)८ बाअÞकेन हाइ खुये …

२. बास्सै बाजा, टुङ्ना नु ढोल
वाइँ–शि आल ः शाँपशाँप दुमो ताप–शामिन
नाक–दालि सिल पानि कोँ
हाँसाल ताम–साल पाखु पा
आइँकालि थुँमि हाम–नि कोँ
मिशि आल ः शाँपशाँप दुमो ताप–शाामिन
नाक–दाले सिल पानि कोँ
हाँसाल ताम–साल पाखु पा
आइँ नेअÞथा दुम–चा माल–नि कोँ

सिर–तावु सिर–ताव वारचाइ सिर–तावु
ओत–थि एर लोः बालबुल किर–तावु

वाइँ–शि आल ः हेँःथे ओराइ माराइ मामि–चा
थुँमि लोः साप–पा मादिप–चा
देँनेन मार बामे देँतेक थुँङा लोः
देँनुङ नोले दे देश पा मारिम–चा ।
मिशि आल ः कोङेन आखिखि देँचा मार चिअÞनि
आल–ब्लेप–चि आइँकालि मार दाप–नि
सोत–चित बाअÞमे ताँ दोशो ङा
देनेन ग्येतेक शोँपो मार सेल–नि ।

ग्लुमति ग्लुमति वारचाइ ग्लुम–ति
मुल चिँ सिल पाइबा दुम–ति

वाइँशि आल ः पियामि तार–फु होहो चुइच–चा दुम
चाँमि शेलेचि शिलिक पाइच–चा दुम
नोफामि नेस–से क्याइच–चा दुम
नेःमि थोम–कोम रेँरेँ पाइँचा दुम ।
मिशि आल ः मिम–तिनि ताँ मार फेअÞतेके
दोत–थेम ताःथेम जातेके
मोशो शोँफ–लिमि मार दुम–बा
माताइँसे चिरि यो लेम–तेके ।

ग्लुमति ग्लुमति वारचाइ ग्लुम–ति
मुल चिँ सिल पाइबा दुम–ति

वाइँशि आल ः फेअÞतेक वाःसि गेचा दुम
जातेक आङ–नात खेअÞचा दुम
किप–शुर कुप–नि गिश माल–नि
गुने लेम–फिम ख्लेच–चा दुम ।
मिशि आल ः गुइमि बाःला पिन–नि कोँ
खोइलिमि पानाइ फेर–नि कोेँ
नोम–जा बाःसाइ मिम–चा नाइला
मुनु का नाम–सि फु बोइनि कोँ

ग्लुमति ग्लुमति वारचाइ ग्लुम–ति
मुल चिँ सिल पाइबा दुम–ति

वाइँशि आल ः शाँदार कुङ–गिर लोः फाइनि
जाअÞकेन आम–नुच ते बाअÞनि
चुप–लुमि बÞाइ–ताइ चित पाःता
ङोइँति लाँ कोइँदेन रुमिपामि ।
३. सोशोबोशो कुम–सो
सेँसेन बोकेन कोइँच सामि बु, दाप¬–ता नाः चेरेरे फुँरेलुमि
बार–या नेल–लि ङोइँति ङोइँति, कोइँताउ चिङ–गा वाअÞशेरेलुमि
सेँसेन बोकेन कोइँच सामि बु ।
ब्युँझ उठा कोइँच दाजुभाई दिदीबहिनी, झुल्क्यो घाम हिमाल चुचुरोमा
बढौं सबै अघि, देखायो संकेत इन्द्रेणीले
ब्युँझ उठा कोइँच दाजुभाई दिदीबहिनी ।

आम जिर जिर–शा, मिअÞचि शिर–शा, आम रागि सेल–चाकालि
माबाअÞचा ब्लिःशा, मापाचा देशि यो, नाग शारा पोअÞचाकालि
गुइगुइ बोइश–शा, बाला ख्लोप–शा,
ग्याइँशिरेला पाइ इँ दुशा गो नेल–लि
खुइँशि ग्यार–शा, गाइँदु शाशा,
ग्येत–थिशि नेपु थिइ एँ बुअÞशा गो नेल–लि ।
आप्mनै रङ्ग रङ्गाइ, आँखा तन्काइ, आप्mनै राज्य बनाउनलाई
नबस्नु अल्छी मानी, नगर्नु ढिलो, नयाँ उठान गर्नुलाई
हात हात गाँसी, कुम जोडेर
हातेमालो गरौं, मिलेर हामी सबै
सिँगौरी खेली, परिश्रम गरी
प्रगतिमो मुल छोइ, जम्मा भइ हामी सबै ।

फुल–लु यो याइ–बा, खाप यो बोइ–बा, सोत काः फ्लिप–शा किप–शो नु
वाअÞबा वाँचेर, बार–शा आख पाइ–बा, रोँक–ले रावा तिम–शा हाअÞशो नु
जिक–रिअÞसि चिश–शा, माइति लोः प्लेँशा,
इमाङा हाँःगो फ्लाइ यिँ गिप–शा गो नेल–लि
जेअÞशो खाना क्यारिः, फ्लाइ सवादुवा,
दालगिर प्लोइँशा बोइ यिँ सेँशा गो नेल–लि ।
ढुङ्ग पनि गल्छ, माटो पनि फुल्छ, बल एउटै बनाइ बाँध्दा
उम्रिन्छ विरुवा, बढी फसल लाग्छ, बुढो रुख ढाली हटाउँदा
अँध्यारो चिरी, पुरानो कुरा बिर्सी
चेतनाको ज्योति बालौं एक जुट भई सबै
फाटेको फोहर विचार, छरौं छरपष्ट
सौदावाजी छाडी उठौं ब्युँझी हामी सबै ।

४. टुङ्ना कुम–सो
मुइँ लाँ सेँदा क्लिङक्लिति दुमो ताप–शामिन,
वार–चि बु गो नेल गार–शामिन
सिल पाइ वार–चाइ सिल पाइ

बेअÞशा लाइच–चा मार बाम ङा ?
लाअÞताइ ब्लोइँचि रिश–शामिन ।
सिल पाइ वार–चाइ सिल पाइ

वाइँशि आल दोत–थेम ताःथेम मादेँचा एँ लोः काः देँनुङ ओत–थि नेचा ।
सिल पाइ वार–चाइ सिल पाइ
मिशि आल थेब थेब लोः थुँ खुइ–के एँ मामाल–दा नेचा लोः सुइके ।
सिल पाइ वार–चाइ सिल पाइ

मुइँ लाँ सेँदा ओँतथि एर लोःपिकि माक्याल–चा,
मोशि लोः हेँथे माखाल–चा ।
सिल पाइ वार–चाइ सिल पाइ

थेसेका लेश–शा मार ताचा,
रिच–चा ग्युश¬–रा माबोअÞचा ।।२।।
सिल पाइ वार–चाइ सिल पाइ

वाइँशि आल फाँ काः हिँअÞसि हिँसिसि एँ किःशाका योल–दाइ गिसिसि ।
मिशि आल आखि एँ कोङेन मार देशो एँ आइँकालि आल ब्लेप–चि मार दाप–शो ।

मुइँ लाँ सेँदा मुक–दुम ताम–रा थुम–थुमके
वाःसि ग्योम–चा गो आम–के
आङ–नात मुल–केम दुमोदुले
राइ–ताइ बÞाकि कोेकि पालेचुले ।।३।।

वाइँशि आल ताइँसाम ओँत–थि एर रिमे रिइनि, जाअÞकेन आम–नुच वार–चि पाइनि ।
मिशि आल चुप–लुमि चोअÞतिनिङाना सेवु चोःचा दुम एँ दोशोका बाअÞनि कोःचा दुम ।

(२०६६ चैत्र १४ गते शनिवार)

५. बास्सै बाजा
वाइँशि इर इर ताँबे चुइँचिमि
सेरेम फु बोइता होरहोर पा
फु बुदिन दुम–शो आँ थुँमि
बाअÞतिनि बास बुबु चेम चेम पा ।

सिल पाउ वारचाइ सिल पाउ

मिःशि रेल–शा फेनेरेल–फु क्लोःतोलि
लाल गिगि दाप–शो वाशि रेलु
दाम–नि कोँ तेला ब्लेमाब्लेसिमि¬
बाअÞतिनि आँ थुँमि दुम–शा फुँरेलु

सिल पाउ वारचाइ सिल पाउ

वाइँशि रागिन वाच–पु बुज प्लेत–ति
फाचे जिम–जाप राश नाइलु
आँ खिँ ते दे मिम–नि कोँ
बुल–फे थेम दि बुलु नाइलु
मिशि बिःमेसि योःचा रेउ याउमि
थोले आ आइदि चुप–लुमि
कोर–मोच तामि क्युइँत रिइनि
मार जेँ शोःनि बुक–लुमि ।

वाइँशि मार लो पोअÞनि थान दाइश–शा
बÞाल पान रिमेम ओत–थि राल–चा ।
याअÞता तावु गो क्याब कुकु
कोःशाला होतिन मावाल–चा ।
मिशि आइँके दा रागि तान–वामि
कोङ–रेच खामे चुले खाइ
गिश–का काका जाअÞतेम कोब रुयाप
वाल–बा दा रुइमि मानाङ काइ ।

वाइँशि बाप–फो दा वाअÞतेक पालो रु
बाशेर शोअÞचा फाल–शिमि
माखाइपाइच–चा थुँ रिमे
इर–शो थुँ नेल–चा दुम गार–शिमि
मिःशि क्यार–शे राब कोःचा नेसुपमि
बिः मेशि योःतेक थोचेदिम
बुल–सिमि जेश–शा थुँकालि
क्याशो होइतिनि आँके ङामजिम ।

वाइँशि सेर–थेबÞाकुङा शेर–शो बÞाकुमि
मेग्यो कोप–ताउ आँकालि
रिम–शोन दुम–ता लोः बोअÞता
पोङ कुर–शा जाअÞनुङ इ गुइ पुइँचाकालि ।
मिःशि लाप–चोङा देयि सेदिपोदि
दोशो चाब–बानि खाअÞकुर तिल–चा
मुइलि मुइँग्यो गिशि जोअÞबानि
ताँगे तोःशा ङुने नोले मादिल–चा ।

वाइँशि इर इर ताँबे चुइँचिमि
सेरेम फु बोइता होरहोर पा
फु बुदिन दुम–शो आँ थुँमि
बाअÞतिनि बास बुबु चेम चेम पा ।

सिल पाउ वारचाइ सिल पाउ

मिःशि रेल–शा फेनेरेल–फु क्लोःतोलि
लाल गिगि दाप–शो वाशि रेलु
दाम–नि कोँ तेला ब्लेमाब्लेसिमि¬
बाअÞतिनि आँ थुँमि दुम–शा फुँरेलु

सिल पाउ वारचाइ सिल पाउ

६. जुवारी कुम–सो
वाइँशि आल ः ब्लेअÞशो बाअÞत एँ जिर जिर–शा कुपफिम् इनके
वोनलान ताइँसाउ जिलिलि ने आइँके
बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
थिन–साउ मिम–शो नामकालि बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
एइ हामिन थुँमि आइँकालि दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल चिँ ।
मिशि आल ः ताःता गो यो आँ तास–कुल ख्लुइश–शो इन थुँ गाम
बार–ता मुल चिँ लुङ–गिर–मि इशिकाः नाम
बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
ग्लुम–साउ मिम–शो नामकालि बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
एइ हामिन थुँमि आइँकालि दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल चिँ ।

दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल–चि २
सिर–तावु नाक–दालिमि सिर–तावु २

वाइँशि आल ः ओत–थि एरि लोःसि माजोब गोः सोबो कोइँच रुयाप
शोःमि लोः काः थुँम चिँ हेर लोः ख्लुइब
बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
थिन–साउ मिम–शो नामकालि बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
एइ हामिन थुँमि आइँकालि दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल चिँ ।
मिशि आल ः मानाङ गो यो हेर मिःशिआल खोदेब कोइँच तामि
हाअÞशो सारिङ माबाब केर आँ थुँ गाःमि
बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
थिन–साउ मिम–शो नामकालि बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
एइ हामिन थुँमि आइँकालि दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल चिँ ।

दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल–चि २
सिर–तावु नाक–दालिमि सिर–तावु २

वाइँशि आल ः माल–शो नाङ ओदेँशोन गोइयो नामकालि
कुप–फिम् हिर–शा चाःगाबात इनकालि
बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
थिन–साउ मिम–शो नामकालि बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
एइ हामिन थुँमि आइँकालि दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल चिँ ।
मिशि आल ः मिम–शो यो दोपा गार–बामे ब्लाङ जिति
बोइमाता थामान नाम–सि फु मुलाअÞति
बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
थिन–साउ मिम–शो नामकालि बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
एइ हामिन थुँमि आइँकालि दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल चिँ ।

दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल–चि २
सिर–तावु नाक–दालिमि सिर–तावु २

वाइँशि आल ः मिम–शो चाअÞदिबा थुँङा लोः इइँ देयिकालि
सेवाल गावाल ख्लेत–ता मादारमुलि
बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
थिन–साउ मिम–शो नामकालि बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
एइ हामिन थुँमि आइँकालि दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल चिँ ।
मिशि आल ः जेम–ला ख्लेप–शा सेवु पाःता थुँअÞुँ गाःरे
थाम–सिब दुम–ता याब्रे जेर मुलाअÞति रे
बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
थिन–साउ मिम–शो नामकालि बोइमात नाम–सि फु मुल चिँ
एइ हामिन थुँमि आइँकालि दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल चिँ ।

दुम–बा दुम–ता ग्याँबे मुल–चि २
सिर–तावु नाक–दालिमि सिर–तावु २
७. नाम–सि फु (शिर्ष गीत)
नाम–सि फु नाम–सि फु नाम–सि फु नाम–सि फु नाम–सि फु

मार–दे मार–दे शाअ Þख्लिप–शा दिअÞको कुःता
ङा दाः बा ङा मिम–चा ने फ्लुअÞता
ने थिचा दिअÞको यो दिअÞचा बाअÞफाल कोँ
ङा मातुइथु मतुइथु लुङ–गिरमि नाम ग्लुअÞता ।

काःले निले ग्लुम–शो नास–कु, गेङा लोः गोइँतास्कु दुशामिन
लुङ–गिर कित प्लोइबा यार मिअÞचि बÞÞासिमि नात किँदाकिन
आम इ गेमि दोक–खाका थाम सुइत–थाँ का ताशो नाङ
मुलाअÞति आँ थुँमि मार थोप–ला ओँदे रूअÞता
मार–दे मार–दे शाअÞख्लिप–शा दिअÞको कुःता

आम किमाकिँदा , पाइँजा , ब्लेशो शेँदा, आम लाँ हाइँसास–कु
सेसेर सेरेर देब्ला लेजेम सेजेम यो ङाद गो मार तास–कु
मिम–नाना आँकालि दोक–खाका, मोइशि ते–ते लाक–दुअÞबा
देँचा शाँ ए आमि गोइ, मार देयि राँमि जुअÞता
मार–दे मार–दे शाअÞख्लिप–शा दिअÞको कुःता
८. राम–दाले (ठाडो भाका)
वाइशि लाअÞशा, साङथुल हाइश–शा, कुम–सो पोअÞता सारा
आ हाइ कुम–सो पोअÞता सारा ।
कुम–सो पोअÞता सारा, कुम–सो पोअÞता सारा
आ हाइ कुम–सो पोअÞता सारा ।
रुम–दुलु दुम–शा, ग्लुम–दुलु बुअÞशा, पाइ कुम–सो खारातिरा
आ हाइ पाइ कुम–सो खारातिरा
पाइ कुम–सो खारातिरा पाइ कुम–सो खारातिरा
आ हाइ पाइ कुम–सो खारातिरा ।

शिःपासे दिचा लाल–दु बÞाकिमि, दालशि क्याअÞचा चुम–बा
आ हाइ दालशि क्याअÞचा चुम–बा ।
दालशि क्याअÞचा चुम–बा इँ दालशि क्याअÞचा चुम–बा
आ हाइ दालशि क्याअÞचा चुम–बा ।

सिल पान पान पिःता नाक–दाले वार–चि प्लोनेने लाँ मार मार दुम–बा
आ हाइ प्लोनेन लाँ मार मार दुम–बा ।
प्लोनेन लाँ मार मार दुम–बा इँ प्लोनेन लाँ मार मार दुम–बा
आ हाइ प्लोनेन लाँ मार मार दुम–बा ।
लाउ हाइ गुरि माइ लाउ हाइ …

आइच–चि हाँबु शिःचा, पिर–फे रोँखि, ओत–ति हाँबु सात्देल–पु
रुइतानु यार–सिमि, तुःचा दाअÞति, नामसि इन गुइङा बÞाकु
लाउ हाइ गुरि माइ लाउ हाइ …

सुअÞति फु बोइश–श, दास–मि फु बोइश–शा, होहो होर होर बिउ रु
सु सुके कुप–फिमि, बोइश–शो बाम नाम–सि फु, कोइ कोइ ओत–थि पिन वार–चि बु ।
लाउ हाइ गुरि माइ लाउ हाइ …

मेसेल–मि थोःशा, दुमा सारिङ, लाल लाँङा फाल–शि होपो
किकिपिप थार–शा, पाइ हाँसालताम–साल, सामिबु मामा पापो

संगीत संयोजन : शिव मुखिया
रचना तथा लय : कोइँचबु काःतिच
उत्पादन : सुनुवार डट ओआरजि तथा चुप्लु समाजको लागि पाम सुनुवार
कार्यकारी उत्पादक : श्याम सुनुवार, मदन सुनुवार
प्रचारप्रसार : समीर मुखिया सुनुवार
अफिसियल मिडिया : रेडियो लिखु, सुनुवार डट ओआरजि ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *