All about Sunuwar

सेरेम फु बेाइमात

इनकलि लेा का देङदेङ केाँ , सेरेम फु  बेाइमात  इन  रूमि,
निकवाक हारशा पसतन पाइनुङ  ,इन नमला जुउताव अँ थुँमि ।।१।।

पासेकुसे सेथ हिरसाङ वाकिवाकि , इनकलिला पित मिमचा ,
रिमचा रिमताङ चेरे नाति ,मुलैनु , दुमति  गेा अँ गिचचा  ।।
इनकलि अमकेन सेलु देङानु , कलागे सुरमि पामतेम मुरूमि ,
निकवाक हारशा पसतन पाइनुङ ,इन कलिला फुलुताव  अँ थुँमि ।।२।।

नाँ तासला दारशेा ने रागिमि  , इनकलि केाशा नाँ तासला मारदरशेा ?
बेाशचाद बेाशशेातेमे फु सापपा ,इन रूङा सेरेम फुन  देाम दारशेा ।।
इनकलिन देङदेङ देङानु , लेा नेलले लितेम दिअशा अँ  थुँमि,
निकवाक हारशा पसतन पाइनुङ , इन नमला जुउताव अँ थुँमि ।।३।।

 

थरि कायाबा

रियाद , साउदि अरेबिया ।

Comments are Closed