All about Sunuwar

Songs

now browsing by category

गीतहरु

 

आ थु ङा ङमम्

आ थु ङा ङमम् नम् फुइस्श्या ख्डुइताङ इन्कलि थु फुइल्लि
इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति ।

निलोमि जातिनि ङम दुम्श्या साप्पा श्यातिनि कुल सुम्श्या
छुल्ल बोश्या आका प्लापसेले ला:इनि को आ थु नेल शुम्श्या
मिम्ति दे प्लेदि थु खाइत शोइत्ताङ ङश्या मिच फुइल्लि
इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति ।। Read More

कोईञ्च लो लोक दोहोरी कुम्सो

केटा : ईस्का दाष्र्यो मिषःमुर ग्लुम्ष्यो
मुने पष्या गुयुम् ष्यो सुम्ष्यो
सैपु साप्रा खिंचि रगिन
गो द जाष्यो छु ईन छेउमी गोइमी तनी मतनी

केटी : तेङा मुर् मार माल्ष्या गाःनी
दाष््र्यो तष्या आईकली मार चा:नी
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गोईयो रिम्ष्या बाःती इनकली गोइमी तनी मतनी
Read More

हा हा हाँसल हाँसल (शाँदर कुमसो)

(हा हा हाँसल हाँसल) २

शाँदर पिदार पाइँताक
सुरोगासो चाताक
(हा हा हाँसल हाँसल) २

बेचा जामचा सुम तुइब
रामशिकिमशिमि मार जुइब
(हा हा हाँसल हाँसल) २

Read More