साङखु

now browsing by tag

 
 

दिक चुपतु

मार वाम एको दिक चुपतु
उइगे कोङुनु बोक सुपतु
आइलेहेइ मार चिअ्तु शाबिल पाति
इननु कोःतेमे काका थुँ जिपति
इँचिका खेमदा थुँ दुपति
लेक मापाइथुन लेक दुअ्ति । Read More

Share

आँ मामा

शेबबामि शेपतिमि ’रेबबामि ’रेततिमि
गो कोलने माचापशो क्याइँशि ।

रेशशाइ यो मारुमा शेपशाइ यो मारुमा
सुइ सुइआन गेरचा दुमति गो
बुरसिमि गेरताइ तोअ्शिलमि रितताइ
गो ग्लेलने माचापशो
बारने माचापशो क्याइँशि । Read More

Share