All about Sunuwar

आँ मामा

शेबबामि शेपतिमि ’रेबबामि ’रेततिमि
गो कोलने माचापशो क्याइँशि ।

रेशशाइ यो मारुमा शेपशाइ यो मारुमा
सुइ सुइआन गेरचा दुमति गो
बुरसिमि गेरताइ तोअ्शिलमि रितताइ
गो ग्लेलने माचापशो
बारने माचापशो क्याइँशि ।

आलरेन शाति जासो गो
इःमि क्लेलचि आल बाअ्ङारेन
’नाइबामि ’नाइतिमि
ताइबामि ताइतिमि
नेललिमिन हेर’ताइमि
गिश शेति जाङा मोशोन गेर’ताइमि ।

सुइ सुइमि तिमचा मालतेमे
आँकालि चेचचा मालतेमे
गो दोमने माचापशो क्याइँशि
नाः यो माथेरथु रेउ यो माताथुन प्लापसाला पा
गो बुलमिच केअ्बा दुमति, गो दा मुल काःले
एके गासन हाअ्शो कोःचान माताथु बेअ्बा दुमति ।

आँ मामा, गो माग्लेलथु, थेबि मादुमथु
सेकसेक, प्लापसाला पा
बेअ्चान मादुमथु गो वामग्याम दुमशा बेवदुमति ।

———-> चन्द्रप्रकाश सुनुवार (साङ्खु वुजिच)
———-> खिँचिकात्–९ फोत् , चुपलु (ओखलढुङ्गा)

2 Comments to आँ मामा

  1. kormoch says:

    Thampaan rimshyo baat hoi gathhe!
    Keep it UP!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *