All about Sunuwar

मन प्रसाद

now browsing by tag

 
 

आदर स्याम्दार

दरदर लेस्या गाःब पुकि
ठेसे लेस्या बाःब पुकि
मुल्द काःथ बुकिने
निप्सङा पुस्सु रोकिने……. Read More

ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

हारिकानथे नु हारसामायाआस ग्याँबे पाशो साँ थोचे दुमता । काःबु नाअ्ति ङा लोः मे हारिकानथे शाँबुमि दुअ्शा रोङगुला थिशशा बेअ्ता । मेको शेख माइ आ पापो बेहअ्शो थोचे काः नोले मामाइ यो रोइ पा बेअ्ता । आमआपफो निमफा बेअ्शा लासाङा मेरे हारिकानथे आः मिःशि बाअ्ना बाअ्नइ यो गिचचाकाः खोदेब दुमशो लाअ्तु । काःबु सुनिङा लोः मे, हारिकानथे लाङगामि पुत निशशा ग्लाः पालाके गे पाना पान बाअ्मे दाःते खिँ खालपिआ खिँ गुरेनरे शाँबु दःअ्शा ग्लिःतालाइ । एको हारिकानथे आमआपफोमि मुयु हारिकानथेकालि दोदेँशो मिःशि ग्याँबे पातसे ? सिमी सिउ निमफा क्लिमताउ मुल गेनाका हरि कानथेकालि यो क्लिमबा, ग्याँबे पाशो मिशका थोचे दुमने नुमता मुलाइ आलि काःके शो कोइँने माचापशो मार मिशेमे ? हारिकानथे दाःतेखिँ खालपिमि देँशो लोः आः थुँमि मिमताउ । मिरि खल्पी यो ष्यो कुस कुस देष्याला बाब गेनाका आ झांको तोनङु आं ममा बावु बेचाम् आ मिष के मार खोट Read More

कोईञ्च लो लोक दोहोरी कुम्सो

केटा : ईस्का दाष्र्यो मिषःमुर ग्लुम्ष्यो
मुने पष्या गुयुम् ष्यो सुम्ष्यो
सैपु साप्रा खिंचि रगिन
गो द जाष्यो छु ईन छेउमी गोइमी तनी मतनी

केटी : तेङा मुर् मार माल्ष्या गाःनी
दाष््र्यो तष्या आईकली मार चा:नी
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गोईयो रिम्ष्या बाःती इनकली गोइमी तनी मतनी
Read More