All about Sunuwar

ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

हारिकानथे नु हारसामायाआस ग्याँबे पाशो साँ थोचे दुमता । काःबु नाअ्ति ङा लोः मे हारिकानथे शाँबुमि दुअ्शा रोङगुला थिशशा बेअ्ता । मेको शेख माइ आ पापो बेहअ्शो थोचे काः नोले मामाइ यो रोइ पा बेअ्ता । आमआपफो निमफा बेअ्शा लासाङा मेरे हारिकानथे आः मिःशि बाअ्ना बाअ्नइ यो गिचचाकाः खोदेब दुमशो लाअ्तु । काःबु सुनिङा लोः मे, हारिकानथे लाङगामि पुत निशशा ग्लाः पालाके गे पाना पान बाअ्मे दाःते खिँ खालपिआ खिँ गुरेनरे शाँबु दःअ्शा ग्लिःतालाइ । एको हारिकानथे आमआपफोमि मुयु हारिकानथेकालि दोदेँशो मिःशि ग्याँबे पातसे ? सिमी सिउ निमफा क्लिमताउ मुल गेनाका हरि कानथेकालि यो क्लिमबा, ग्याँबे पाशो मिशका थोचे दुमने नुमता मुलाइ आलि काःके शो कोइँने माचापशो मार मिशेमे ? हारिकानथे दाःतेखिँ खालपिमि देँशो लोः आः थुँमि मिमताउ । मिरि खल्पी यो ष्यो कुस कुस देष्याला बाब गेनाका आ झांको तोनङु आं ममा बावु बेचाम् आ मिष के मार खोट बाःबा मेको लो मिम्ष्या मिचिम दालुच द साप्पा ब्डत नेथा उइहन् चोचोम फ्लोचाङा पा छुल बोष्या खिंगा ग्लु ओत् आ वईस् चुर्ष्या खिङ्गा ओष्यो तुईष्या आ मिईस् हर्ष मायामि आ वईस्कलि देत् मार् दुम् ? हरि कण्ठ्े चोर् पे्रम्ष्या आ मिष छेउम् पुट निष्साउ मिनु देःत आ ममा बाउ बाषानु सुईमि आईकलि मारैई देने मचाब्निम् थियो मुल ममा बाउ बेष्या लसाङा मेरे मिरि दातेखिं खल्पिमियो हेलापा आ ष्यो कुस कुस देचा मप्पन आ वईसे लो नेष्या हर्ष मायामि देत एको राज्ञङा मुर्पिकि जोब तुईब मदुम्माङा मेरे गेना हनईयो अदेष्यो दुम्ब मे मपतिके गोके आल दुम् पछि सेस्से ब्लेसे पपाष्या जोब तुईब स्याल्ष्या ठेब मुर् सेल्चा माल्ब मिनुला अदेष्ष्यो लोसि जाम्ष्या लाईब । ग्यांबे पष्यो थोचे लें गाम्मेनु बल बल हरि कण्ठेनु हर्ष मायाके तउका दुम्त मिनु निम्फा साप्पान गेर्सासे मिनु काब्नाति,निब ना ती , सां नाति दुम्ना दुम् थोचे का  निसि सां दुम्त मे मपान हरिकण्ठ तउ सेस्से ब्लेसे पत् लत आ सेस्से व्लेसे पष्योअ सोर बर्ष गाम्मात मिनु सोर् बर्षम् एस एल सी पास पा काठमाण्डौ मि क्याम्पसम् ने ब्लेष्या सेस्से ब्ब्लसे पाप्तु एको दातेमि एको रागिम हरि कण्ठनु हर्ष माया निक्फा दुम्ष्या साप्पा षेख पाम्तास मिनु तउ बठेकलि बि मेस अ्वां कयार्स रु लेना लेन् क्याट स्वायतास् अं पा बठेमि काठमाण्डौ बाष्या सेस्से ब्लेसे पष्यो यों चसि थोचे दुम्मात काठमाण्डौ ओम्ङा अथ् काबुकाई बढे खिं लेस्ष्या मला रागिम् ममा बाउ मार् ्पा बासा मार्पा क्याट सईतिम्ष्य  मेको लो गेनाई मरुब सेस्से ब्लेसे पनपन छु देनदेन् क्याट्ला पुईतु । काब्नात्ङा लो. बढे ममा बाउकलि राज्ञङा मुरपिकिमि आस् खिंले ग्लुष्या लाउ देतेमे मिनु हरि कण्ठनु हर्ष माया मेको खिं ले मिचिम् प्लेक चुईना चृईन ग्लष्या ईम्चिलि कटेराका स्याल्ष्या बातास् जचा कलि सुनि नादो मार् जसा  बईचा दुम्त तउ बठे जाष्या  काबनाति द सुख जाईस् हला देष्या मिम्ताष्य हरि कन्ठेनु हर्ष माया काबनात देष्यो दिसा देष्यो कोजफुईल जचा मतथु स्वोत मपाईष्यो दुम्ना दुम्न लाम्तास मे तारीयो  हरि ईर थेमरे आस् खिं ब्लेष्यो तष्या थु ङापा बाचालाष्या मारै पने मचाब् दुम्तास्  अथ् तउ बढेईयो खिंले क्याट जाचा प्लनाङा मेरे बलबल खिं मिम्ष्या जात मिनु आ खिंम् जामेमु खिंमि ममा बाउ ममई राज्ञङा मुर्पिकि ढलिमलिपा बाष्यो तष्या बठेम् हिल्लो पाप्तु आ ममा बाउ ते लसा मार् दुम् ? मिनु मेको खिंङा मुरुम् देत एको खिं नु रु ई ममा बाउमि आकलि लेष्या ईकलि क्याट सईताम्ष्य आ क्याट थाप्चा लो मपाम्ष्य मे म पतिके एको खिं नु रु आंकलि जिम्मा गेष्या हरि ईर् थेबुम् ईम्चिलि कटेराका सेल्ष्या बाष्यो छन् । मिानु मेको लो नेष्या बठे फेलेल्पा आ ममा बाउ मालष्या दोर्त बलबल मेको कटेरा जादित्त आस् तउ जाष्यो तष्या थुं ङाना ङानइयो साप्पान गेर्सासे ङामिन् देतासे ईकलि सेस्से ब्लेसे पपास्ष्या ठेःब मुर् स्याल्चा कलि बि मेष अ्वा केरेष्य लेष्या ला मगम् खिं नु रुईयो लेःचा माल्ताउ मे म पतिके ई खिं नु रु मुर् अन् गुईम्  स्याष्या कटेरा स्याल्ष्या बाचा माल्ताउ आम् खिं मुर्अन् गुईम ओत हयू कोङदे ई खिं दा ःतेम् बक् जेस्ष्या ब्लेष्यो मिनु बठेमि बिर् हिर्ष्या कोतु ङा देत मार्दे लेसिङा ? जोब तुईब दुम्ष्यो तउ आं लो नेष्या आस् ङाःष्यो थुँ झन साप्पा ङाःत मिनु देतासे एकोे राज्ञङा गो मजोब मतुईब द अदेष्यो दुम्साउ जोब तुईब साल्चा देष्या मारई मारई लेष्या कटेरा सेल्ष्या बाचा माल्ताउ तउ द मुलई जोब तुईब मदुम्मात मसेन खि ब्यल्ष्या लत मसेन थुँ ङाःष्या लत् ।

लेखक
मन प्रसाद सुनुवार
कोईञ्च नें निक्थु मुलिच्
ललितपूर

[ad][ad]

3 Comments to ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

  1. Bapuns Koinch(Sunuwar) says:

    man parsad ji katha lekhi prakasit garnu bhyeko dherai dhanne bad chha kinaki yo pahilo abhyes hola tara pani ramro chha agami aune din haru ma shrinkhalabadda nikaldai janu hola .

  2. m.p sunuwar says:

    Bapuns ji comment ko lagi dhannebad.yo mero dosro eakanki ho yo bhanda pahila lalitpurle prakashan gareko shyakarpoma toj natak prakashan bhayeko chha junchahi dherai janale manparayeka chhan.tapaile bhane jastai arupani lekhera kitab prakashan garne bicharchha herau katisamma sakinchha.

  3. Cheare Hamso Koich says:

    Mana ji katha ramro chha…. yesle dherai Sunuwar haruko pratinidhitwo gareko chha . Ajhai chhora le “Ge majo:si munu mo dumta” jasto sabda bhanna/ bolna lagayera…. Maar.. “syasse blesse pawi aan tawoo ” Bhanera sodheko “Ge marjo:nisi ?” bhanera jawaf diyeko jasto banayeko bhaye dherai lai ruwaune khale hune thiyo .Tara Good very good ,.. keep continuing, bhanna chanhanchhu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *