All about Sunuwar

कोईञ्च लो लोक दोहोरी कुम्सो

केटा : ईस्का दाष्र्यो मिषःमुर ग्लुम्ष्यो
मुने पष्या गुयुम् ष्यो सुम्ष्यो
सैपु साप्रा खिंचि रगिन
गो द जाष्यो छु ईन छेउमी गोइमी तनी मतनी

केटी : तेङा मुर् मार माल्ष्या गाःनी
दाष््र्यो तष्या आईकली मार चा:नी
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गोईयो रिम्ष्या बाःती इनकली गोइमी तनी मतनी

केटा : आईके खिं द रास्नाईलु दार्खा
मिःच केःष्या कोङिन आंखाचा
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गो द जाष्यो छु ईन छेउमी गोइमी तनी मतनी

केटी : दोपा जाःनी रगिन् खिंचिमि
मार्दे कोःचा इन्कली मिःचिम्
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गोईयो रिम्ष्या बाःती इनकली गोइमी तनी मतनी

केटा : साप्पा दाष्र्यो फू बोईष्यो तष्यो
दाष्र्यो फू सेःचा दे गो जाःष्यो
सैपु साप्रा खिंचि रगिन
गो द जाष्यो छु ईन छेउमी गोइमी तनी मतनी

केटी : एको फू सेःत् ईष्का मुर जाःतेम्
फू कोन् कोन् मोन् ल्याष्या गाःतेम्
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गोईयो रिम्ष्या बाःती इनकली गोइमी तनी मतनी

केटा : ष्यांदर कलि जोर भाकल पाईनुङ
दाष्र्यो फू द लाष्या ला लाईनुङ
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गो द जाष्यो छु ईन छेउमी गोइमी तनी मतनी

केटी : बोईष्चा गेःन फूकली म सेःथु
जान् जान् पतिन् फू कोथ म प्लेंथु
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गोईयो रिम्ष्या बाःती इनकली गोइमी तनी मतनी

केटा : मुलाःती द गो ल्याःष्या गाःनुङ
हाःसोचम् फू सेत् जानुङ
सैपु साप्रा खिंचि रगिन
गो द जाष्यो छु ईन छेउमी गोइमी तनी मतनी

लेखक मन प्रसाद सुनुवार
[ad][ad]

5 Comments to कोईञ्च लो लोक दोहोरी कुम्सो

 1. tara says:

  so very good song i like it

 2. Kormoch says:

  ठेट पारामा वास्तविकता ब्यक्त गरिएको छ । अब यो भाकालाइ कोइंच संगीतकार हरुले धुन भरिदिए कति राम्रो हुनेथियो ।

 3. Bapuns Sunuwar says:

  hi koich puki kumsho blesho bat sarai rimsho chha ajhai rimsho blesha sus selcha malba koincha ke itihas bare blecha hai hajur .

 4. mpsunuwar says:

  comment garnu bhayekoma dhannyabadh,ajhai 2 wata jati git lekhna baki chha tyo lekhi sakepachhi music bharera yahaharuko hatma puraune chhau thank you.

 5. Durga says:

  very nice comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *