चेरेहामसो

now browsing by tag

 
 

किललो

मुलाअ्त गो
किललोका ’ग्याइताङ,
किललोका ग्याइशा,
आँ लोअ्बकलि हिललो पाइताङ,
एको किललो मार पाचा ?
लोअ्बम देँऽत गे नु गो ’योअ्शा ओचा ।
किललो ग्याइशो ल्वोः नेललाम तुइतामे,
नेल किललो कोथ जाअ्तेअ्मे ।
आँ गुइमि बाअ्शो किललो
नेललेम किःचा मालतेअ्मे,
आँ गुइङा किललो ते मोःशे गेअ्नुङा ?
गो किललो कुर्शा प्लोअ्चा मालता,
आँकलि ग्याइशा खोइल किःतिमि,
किललो सापपा रोइमुचा बोअ्त । Read More

Share

कोश्य

अ्वाकले लङगा ग्लुङानु

आाकालि मातुइथुन मुरकाःम ग्याइताअ्यि,

आँकालि ग्याइशा लाइशा

खोइल रोपशा पोँपिल पाइताअ्यि,

मेकले अ्वालैपा कुरशा लाइति ।

गो सापपान गाइताअ्यि,

आ खिँऽ चादिशशा आँकालि

खापाम लेक रापताअ्यि,

मुनु सापपा नापशो अ्वाकुम

लाइशा नुपताअ्यि ।
Read More

Share

मुबगिल

एको थुँ मेको थँु
नेल आन थुँ,
मुलाअ्त सिनाअ्त
काइयो महाशो बा
ताँ मारदे मे मारदे Read More

Share

मिलोशिलो पाइचा

ताँ माराम ब्लाक चिपतिमे,
आँ पिया काइयो पोअ्ने माचाबु,
गुइ ग्याइशा किअ्ब मुरु माथिङा,
मोदे दा काई गेथि बोअ्ने माचाबु ।। Read More

Share