All about Sunuwar

कोश्य

अ्वाकले लङगा ग्लुङानु

आाकालि मातुइथुन मुरकाःम ग्याइताअ्यि,

आँकालि ग्याइशा लाइशा

खोइल रोपशा पोँपिल पाइताअ्यि,

मेकले अ्वालैपा कुरशा लाइति ।

गो सापपान गाइताअ्यि,

आ खिँऽ चादिशशा आँकालि

खापाम लेक रापताअ्यि,

मुनु सापपा नापशो अ्वाकुम

लाइशा नुपताअ्यि ।

च्वार च्वार नाफताअ्यि,

गो सापपा प्लेअ्ति,

प्लेअ्शा ग्लुःचा मालुनु,

आतारिले सुमति ।

गो नाफशा बेअ्ति ,

मुनु चुअ्बुम चेअ्ति,

आँ क्लाअ्तोम तकपा चेअ्गानु

गो ब्लङ सेँऽसिति !

आँकालि ओँदे क्योर्यिनु

गो सापपा चुर्ति,

मार पाइबाअ्मे देँऽङानु,

चोपफुम कुरपा केति,

सापपा म्हिःम नाफताअ्यि,

मुनु अ्वाक लुअ्तानु शिक उइति ।

ब्लिअ्शा, तेमशा ओति,

लाकचाम बाक काःरदु देँऽङानु,

नाअ्नाअ्गा थङाबाअ्त,

दोशोबेला ग्लुअ् दाअ्यि दाअ्यि,

आँकालि मुरुम नेअ्सङा नेअ्स पति ।।

सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *