All about Sunuwar

किललो

मुलाअ्त गो
किललोका ’ग्याइताङ,
किललोका ग्याइशा,
आँ लोअ्बकलि हिललो पाइताङ,
एको किललो मार पाचा ?
लोअ्बम देँऽत गे नु गो ’योअ्शा ओचा ।
किललो ग्याइशो ल्वोः नेललाम तुइतामे,
नेल किललो कोथ जाअ्तेअ्मे ।
आँ गुइमि बाअ्शो किललो
नेललेम किःचा मालतेअ्मे,
आँ गुइङा किललो ते मोःशे गेअ्नुङा ?
गो किललो कुर्शा प्लोअ्चा मालता,
आँकलि ग्याइशा खोइल किःतिमि,
किललो सापपा रोइमुचा बोअ्त ।
मुल मादुम,
एको किललोअ् शे
नेललाम योअ्शा ओइ ।
किललोअ् शे इशङा मुरकालि
योअ्शो योअ्शो मागाम,
शे मागाममे ङा मेरे
किललोअ् किः यो ’शिलचा मालताउ ।
किललोअ् किः शिलदु…शिलदु…शिलदु…
कित ब्लोइत,
मापाइबाम पाशो नाऽदो बोअ्शा जाशो,
थुकका !
इयिँ राग्य ङा सालला पुलु डालला ।

सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *