All about Sunuwar

सूचना

रापाचहरु पनि चाँडै संगठित हुँदै छन् । राजकुमार रापचा ककनी,  कटुञ्जे ४ ओखलढुंगालाई  ९८१३५३६२९७ र इन वारची कोइँचबुलाई ९७४१२८०६४४ मा सर्म्पर्क गर्ुन होला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *