All about Sunuwar

काथमानदु जिलला सामिति गाथान

Sunuwar.org

यालाखोम । सुनुवार सेवा सामाजमि यालाखोममि खोइलि थेअ्शो हेराला तापला ङा दुमता शेङना मुल कोमथि सुनुवार सेवा सामाज काथमानदु जिलला सामिति सेलसिशो माबाअ्बा । नाक यालाखोममि बाअ्शो कोइँचपुकि सोशो बोशो नामि कोँ खोदेब ताइँसिशो बा । एचचि काथमानदु जिलला सामिति सेलचाकालि कोइँचपुकि काः दुमशो निमि । केनदिरिया सुनुवार सेवा सामाजकालि चितथि सुददा ब्लेअ्शा आम रासोबासो खुपना खुपना बाअ्शो लोः काथमानदु जिलला सामिति गाथान पाइबा साङयोजकमि शोःचा दुमता ।
काथमानदु चेतरिये सामितिके गातिबिदि शेतथि दुमने थुमा नोले काथमानदु बाअ्बा कोइँचपुकि शिलताअ्ता दुमशा बाअ्शो नामि । काथमानदु उपातेका चेतरिये सामितिकालि आरक्याप पोअ्बा केनरान बाअ्शो लोः सामितिङा आदेचचे उदायेबाहादुर सुनुवारमि शोअ्निमिङाना केनदिरिये सामिति मेको लोः माबिबबा । एको योमथिमि मुल काथमानदु जिलला सामितिमि कोइँचकालि माराइ राहात गेअ्बा कोँ ।

One Comment to काथमानदु जिलला सामिति गाथान

  1. kormoch says:

    रिम्श्यो दुम्मात् । चेरेदुम् !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *