All about Sunuwar

आरथिक बारसा नुपचिखेम पारतिशथानमि मुरु

Sunuwar.org
यालाखोम । मुल रागिङा हिसाबकिताब चोअ्तेक खेम मुनु हेर बाजेत पुइँतेक यो योमलातामसि नु गेरापेनमा । एचचि आदिबासि जानाजाति उतथान राशतिरिये पारतिशथानमि खोइलि वोइतेक थेमान माबाअ्बा । दोपाङाना यो आम नेङा बिल बारपाइ फारफारक पाचा दोरशो ताइसिशो बा । ओँपान थोचेफुइलि गे पामङाना आदिबासि जानाजाति ते जाअ्दिचचा नामनाति । ने मादेँतेक सारतमि कामेनत पामतेमे । सुनुवार सेवा सामाजमि यो थोचेफुइलिङा हिसाबकिताब मिलान पाचाकालि आ गाल चुइशा खालि बिल प्याद नु बास तिकात कुरशा दोरशो बा ।
मार दे ओँ पाशो ? हिललो पाशोनु लोःला पाइनिमि– ‘नेललि लोः ङोइतिन पाने थुमशो । मे राकाम फार फाराक ला बाँकि थियो चोँ । मुल दोपाङाना यो आरथिक बारसामि हिसाब फारफाराक दा पाचान मालताउ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *