All about Sunuwar

थेँदि

साइगाइ, इरि इरि चामयामला
केखखि बङसेतआ लाथरा जिअ्शा
गुरिब (हालो) आ थेँदि दुमबा दे
गिपशिका: खुपशा चाअ्शो नामि।

आ बेअसि दा मेको लाथराआ थेँदि
तेकाइ मुअ्शा रोबाल चिबाल दुमशा
ख्लिशिमि ताइँसाम।

तेकोइ ख्लि फिअ्तेक सुतुलपुइसु दुमशा
बास थामना थामना गाअ्तेमे।

का:देर दाइशो थेँदि
ङा हारिसआ ङारमि नेअ्से, ङा आ पुँमि शुइँसे
सापपा क्लाअ्गे दुमशा बाअ्मे बाअ्ता
तेला तेला बेरमा का: फुअ् गुशा
ब्ला ताइशा आइदि गारा ख्लिङा बाअ्ता ।

आमसेखि! आ शिशि दा
मेको गे मालापशो थेँदि
मुलाइ दोङले कुचुमबुदि होअ्बा-

आँमिन मुअ्शा आम लो: ओलो चेँखे दाइबाआ
ङामङा कुँदबु जिलमि नोअ्शा जाशो खोँदेबा ।

षक्कारपो
– क्युइँतिच रानाबिर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *