All about Sunuwar

SLC को रिजल्ट प्रकाशित भयो

SLC को रिजल्ट हेर्नको लागि link तल दिएको छ download गरेर हेर्नुहोला ।

SLC Result 2065/2066: Regular
SLC Result 2065/2066: Exempted

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *