All about Sunuwar

चाइँदा

चाइँदा

मारैमारै पङदेङानु
सरिङलान तास्ला सेङदेङानु
ल्बाचिलान फ्लङदेङानु
दुम्सिमदुम इगोति
गाँइदायो पदिति
चाइँदायो बोति

—अतीत मुखिया

One Comment to चाइँदा

  1. Kormoch says:

    रिम्श्यो बा:त !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *