All about Sunuwar

तोज

खुव्बम खुब्बनिम कोँ
रुब्बम रुब्बनिम कोँ
मरुब्बम मार खुप्चा
हेँथे कोसङा कोस
ग्याँमिआ ख्लिँख्लिँ नाअ्सोआ नोस
मजोबआन होइँति जोबआन तोज ।

One Comment to तोज

  1. kormoch says:

    मज्जा लाग्यो पढन ! गुड जब 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *