Recent Comments

Posts Tagged ‘साङखु’

दिक चुपतु

मार वाम एको दिक चुपतु
उइगे कोङुनु बोक सुपतु
आइलेहेइ मार चिअ्तु शाबिल पाति
इननु कोःतेमे काका थुँ जिपति
इँचिका खेमदा थुँ दुपति
लेक मापाइथुन लेक दुअ्ति । Read the rest of this entry »

आँ मामा

शेबबामि शेपतिमि ’रेबबामि ’रेततिमि
गो कोलने माचापशो क्याइँशि ।

रेशशाइ यो मारुमा शेपशाइ यो मारुमा
सुइ सुइआन गेरचा दुमति गो
बुरसिमि गेरताइ तोअ्शिलमि रितताइ
गो ग्लेलने माचापशो
बारने माचापशो क्याइँशि । Read the rest of this entry »

Subscribe
Archives