sunuwar.org
Recent Comments
Gallery
sarlahi

Posts Tagged ‘मन प्रसाद’

आदर स्याम्दार

दरदर लेस्या गाःब पुकि
ठेसे लेस्या बाःब पुकि
मुल्द काःथ बुकिने
निप्सङा पुस्सु रोकिने……. Read the rest of this entry »

Share

ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

हारिकानथे नु हारसामायाआस ग्याँबे पाशो साँ थोचे दुमता । काःबु नाअ्ति ङा लोः मे हारिकानथे शाँबुमि दुअ्शा रोङगुला थिशशा बेअ्ता । मेको शेख माइ आ पापो बेहअ्शो थोचे काः नोले मामाइ यो रोइ पा बेअ्ता । आमआपफो निमफा बेअ्शा लासाङा मेरे हारिकानथे आः मिःशि बाअ्ना बाअ्नइ यो गिचचाकाः खोदेब दुमशो लाअ्तु । काःबु सुनिङा लोः मे, हारिकानथे लाङगामि पुत निशशा ग्लाः पालाके गे पाना पान बाअ्मे दाःते खिँ खालपिआ खिँ गुरेनरे शाँबु दःअ्शा ग्लिःतालाइ । एको हारिकानथे आमआपफोमि मुयु हारिकानथेकालि दोदेँशो मिःशि ग्याँबे पातसे ? सिमी सिउ निमफा क्लिमताउ मुल गेनाका हरि कानथेकालि यो क्लिमबा, ग्याँबे पाशो मिशका थोचे दुमने नुमता मुलाइ आलि काःके शो कोइँने माचापशो मार मिशेमे ? हारिकानथे दाःतेखिँ खालपिमि देँशो लोः आः थुँमि मिमताउ । मिरि खल्पी यो ष्यो कुस कुस देष्याला बाब गेनाका आ झांको तोनङु आं ममा बावु बेचाम् आ मिष के मार खोट Read the rest of this entry »

Share

कोईञ्च लो लोक दोहोरी कुम्सो

केटा : ईस्का दाष्र्यो मिषःमुर ग्लुम्ष्यो
मुने पष्या गुयुम् ष्यो सुम्ष्यो
सैपु साप्रा खिंचि रगिन
गो द जाष्यो छु ईन छेउमी गोइमी तनी मतनी

केटी : तेङा मुर् मार माल्ष्या गाःनी
दाष््र्यो तष्या आईकली मार चा:नी
सैपु साप्रा खिंचि रगिनी
गोईयो रिम्ष्या बाःती इनकली गोइमी तनी मतनी
Read the rest of this entry »

Share
Subscribe
Archives
Sekuwa
advertise
Facebook