All about Sunuwar

चिमरु

now browsing by tag

 
 

तेमालेआन रामशि

इँयि जिकिपुरखिमि
रिमलुङा नाइलुमि रिमचा शेँ:तामे
रिमलुङा नाइलुमि इपचा शेँ:तामे
गोपुकि नेलले रिमलुङा
नाइलुमिन रिमशा बाअताका मिनु
मुतुतुमला पा इपशा बाअताका । Read More