All about Sunuwar

तेमालेआन रामशि

इँयि जिकिपुरखिमि
रिमलुङा नाइलुमि रिमचा शेँ:तामे
रिमलुङा नाइलुमि इपचा शेँ:तामे
गोपुकि नेलले रिमलुङा
नाइलुमिन रिमशा बाअताका मिनु
मुतुतुमला पा इपशा बाअताका ।इँयि रागिङा तोँ:बलाचपुकिमि
होँबनाकेँ:सिनु खिक्योतामक्योमि
आन दुलेगुइँगुइ तापचा शेँ:तामे
आनबुदिन ग्युको लोअÞचा शेँ:तामे
मेकोआन ग्युकोमिन सिलपाचा शेँ:तामे ।

गोइयो नेलले मेकोआन ग्युकोमिन
मेकाआन ब्लुकुम ब्लुकुममिन
सिल पानापान बाअताका
बेतरेरे पा दाककामि शाँम हुरशा
सापपा जिनेसिशा गुरशो
गुइखोइल क्लुअशा बाअशो
क्लुअपाङा खालपि बुदि ।

चिङ चिशा मुलाइयो
सापपा  कोःचा मालशो बाअÞबा
एको रामशिमि
सु ग्लाअबा, सु ब्लुइबा,
सु होपो दुमबा, सु बुअÞस दुमबा
मुलाइ चिनु कोःचा मालशो बाअबा ।

चिमरु बुजिच फोत चुपलु १०—०५—२०६८

One Comment to तेमालेआन रामशि

  1. एको तेमलें राम्शिकाली एमलें रामशी सेल्शोनु दो दुम्बा मै ? तेमलें आङ रामशी तेकोई कोंच्मी तशो बाम मै नग ? तेमाले देंशो लाल रक्मिच मे दे मतुइथु एमाले दप्शो बम मै गिश गो नांग देंबपुकी .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *