All about Sunuwar

ल हेर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ : कोइँच सम्बन्धि मिथ्याङ्कट्ट विभागको तथ्याङ्क

ल हेर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ ः कोइँच सम्बन्धि मिथ्याङ्कट्ट विभागको तथ्याङ्क
हिजो मैले पोस्ट गरेको वाल पोस्टमा कोइँचको उपस्थिति ५५ भनेको थेँ तर आज त ५३ पो देखि पठाएँ । कि के हो सिकारीको छोरा गुलिलीले सिस् राम्ररी ताक्न सकेना कि । आँफै पनि हेर्नु होला ।
२०५८    २०५८        २०६८
जिल्ला    जनसंख्या    भाषा    जनसंख्या    पुरुष    महिला
पर्ूवाञ्चल
ताप्लेजुङ    १३०३    ७९५    १३८२    ६२०    ७६२
संखुवासभा    ११२    ४    ५५    २६    २९
सोलुखुम्बु    २६२    १६३    ३२३    १४५    १७८
पाँचथर    १९८५    १४९१    १९२७    ९७२    १०१५
इलाम    ३६०४    २२१५    ३८७३    १८६९    २००४
धनकुटा    ७८    १    ९२    ४९    ४३
तेह्रथुम    ९७    ४३    १०३    ४३    ६०
भोजपुर    १६१    ५०    २२९    १०७    १२२
ओखलढुंगा    ५५९८    ४०४६    ४४१४    २०७६    २६६२
खोटाङ    ६२७    ६९२    ५४२    २५३    २८९
उदयपुर    २२३०    ४१२    २७९५    १३३४    १४६१
झापा    १९००    ८५५    २३९०    ११५५    १२३५
मोरङ    १०१९    २१९    २०११    १०४१    ९७०
सुनसरी    १४२६    ५५८    १२८८    ६२७    ६६१
सप्तरी    १७०६    ३    १५८३    ७५८    ८२५
सिरहा    २७०६    ८७    १५०७    ७३८    ७६९

मध्याञ्चल
दोलखा    २१८६    २१५३    १८७२    ८६०    १०१२
सिन्धुपाल्चोक    १८६    १२    ५३    २२    ३१
सिन्धुली    ७१०३    २४२४    ८०८५    ३८८८    ४१९७
रामेछाप    ८८६०    ७९२७    ८४२०    ३९६४    ४४५६
काभ्रे    २०१    ७    २१०    ९९    १११
ललितपुर    ९४१    ४३८    १२०८    ६०९    ५९९
भक्तपुर    १५९    ३५    ३०४    १४७    १५७
काठमाडौं    २६४२    १०७४    ३७६०    १९२४    १८३६
नुवाकोट    १४२    –    २७६    १३५    १४१
धादिङ    ९८    –    ३९    १६    २३
मक्वानपुर    २७२    ५८    ४४७    २२५    २२२
धनुषा    १८७२३    १२०    १८७२    ८९४    ९७८
महोत्तरी    ७४०२    ४३    ३९७    १९३    २०४
र्सलाही    १४८७    २००    ५७४    २८५    २८९
रौतहट    ६५३८    १४    ३७५    १८२    १९३
बारा    ८३४१    १४    २२८    १०५    १२३
पर्सर्ाा०८८    ३३    २८३    १३७    १४६
चितवान    १५७    ३२    ७४८    ३९३    ३५५

पश्चिमाञ्चल
गोरखा    १३९    –    ६०    २६    ३४
लम्जुङ    ९९    –    ४३    १९    २४
तनहुँ    ५३    १    १९४    ८९    १०५
स्याङजा    १६२    –    ६१    ३१    ३०
कास्की    ८६    १८    २१६    १०९    १०७
बाग्लुङ    २२    १२    २७    ९    १८
गुल्मी    १७४    –    १४७    ६७    ८०
पाल्पा    ६४६    –    ६०    १८    ४२
नवलपारसी    ११६    २१    ४३६    १९९    २३७
रुपन्देही    ३१७    २३    ३४२    १६०    १८२
कपिलवस्तु    ५    –    ५२    १७    ३५र्
अर्घखाँची    १४८    –    १९    ६    १३

मध्यपस्चिमाञ्चल
रुकुम    ७५    –    ३५    १८    १७
सर्ुर्खेत    ८    –    १३    ४    ९
दैलेख     २६६    –    १९     ९    १०
दाङदेउखुरी    २४१    २४    ८७    ३९    ४८
बाँके    २१    १    ४१    २२    १९

सुदूरपस्चिमाञ्चल
अछाम    ३    –    १२    ३    ९
कञ्चनपुर    ४६३    ६    ६९    २६    ४३
कैलली    १७६    १५    ४०    २३    १७

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा कोइँचको जनसंख्या उपस्थिति नदेखिएका जिल्लाहरु
रसुवा    ३८    १    –
मनाङ    –    –    –
मुस्ताङ    ४    १    –
म्याग्दी    ४    १    -र्
पर्वत    ९६    –    –
डोल्पा    ७    –    –
जुम्ला    –    –    –
कालिकोट    १    –    –
मुगु    १    –    –
हुम्ला    ५    –    –
प्युठान    १३२    –    –
रोल्पा    –    –    –
सल्यान    ४    –    –
जाजरकोट    १८    –    –
बर्दिया    ७    २६७    –
बाजुरा    –    १    –
बझाङ    ६    –    –
दार्चुला    –    –    –
डोटी    ३२३    –    –
डडेलधुरा    ३१    १    –
दैलेख    –    –    –
बैतडी    १७    –    –

जम्मा    ९५,२५४    २६,६११    ५५,७१२
(स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको डेटालाई अधार बनाएर मेघा प्रकाहनद्वारा प्रकाशित प्रोफाइलबाट ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *