All about Sunuwar

सुनुवार कालाकार ताथा चालचितराकारमि गाउँ सामिति गाथान

चुपलु दामलोच-
१८ ङारिच, प्लेतति । सुनुवार कालाकार ताथा चालचितराकारमि सामाज प्लेतति गाउँ सामिति गाथान दुमता । केनदिरिये आदचचे आमरित सुनुवारआ मुलिनामसोचआ रापसिमि ९ सादासिये गाथान दुमशोमि आदाचचे, उपादेचचे, साचिब, साहसाचिब, कोसादेचचे नु सादाससे पेनमारिशा नामि सानतोस सुनुवार, मिना सुनुवार, तेज सुनुवार, सिमा सुनुवार, चित्र सुनुवार, देविाद सुनुवार । मेको खेममि बाससाइ बाजा, तुङना तापशा सिलकुमसो यो पामतेमे । मुल एको सामितिमि प्लेततिङा हेराला साये जाना खोइ कालाकारआनकालि प्लुअशा गाउँ साममेलान पाइबा दुमशो निमि । एको खेममि काथमानदुला माहासाचिबमि तेलिफोन शुबाकामाना गेचा दुमताङाना सुनुवार सेवा समाज केनदिरिये अदेचचे मानपारसाद सुनुवार, माहासाचिब खादोस सुनुवार, लालितपुर कोसादेचचे सेम सुनुवार, ललितपुर सादाससे फाततामाया सुनुवार, काथमानदु साचिब उतताम सुनुवार काःथाकाःथा प्लेतति गाउँ सामिति सानजिब सुनुवारमि सुबाकामना चोःचा दुमता । आमरित सुनुवारमि आ ङारमि सुनुवार कालाकार ताथा चालचितराकारमि सामाज प्लेततिकालि केनदारामि इसथेमप, लेतारप्याद, सादाससे रासिद सेलशा सोइतेक यो लोः वोइचचा दुमता । मिनु मुल आ सेलचाशो मिउजिक बिदियोकालि प्लेततिमिन सुतिङ पातेक खा दुमशो मिनु मेको मिउजिक बिदियोङा कालाकारपुकि प्लेततिङान दुमबा यो लोः वोइचचा दुमता ।

4 Comments to सुनुवार कालाकार ताथा चालचितराकारमि गाउँ सामिति गाथान

 1. Prem Sunuwar says:

  मूल कोइच लो:… दुमता / दुर्दा नेल्लेमी आकार बा:सो कोइच लो मैस्स्यो कात हम्बू गे ला वा:अवासिब , एको नेल्ल्ये कोइच मि मवानिमी / मान बहादुर नु भगत कलि मार दे:चा ?? माना बाहादूर नु भागाता ???? एको भासिका में …/

 2. Prem Sunuwar says:

  मूल कोइच लो:… दुमता / दुर्दा नेल्लेमी आकार बा:सो कोइच लो मैस्स्यो कात हम्बू गे ला वा:अवासिब , एको नेल्ल्ये कोइच मि मवानिमी / मान बहादुर नु भगत कलि मार दे:चा ?? माना बाहादूर नु भागाता ???? एको भासिका में …/

 3. thari kayaba Sunuwar says:

  आँ: बु:जिप्ती प्रेम द्य्यु मि देंश्यो लो थम्पा रिम्श्यो .. तर्न मजाम्मल ./ मेको थेम का मि अवाशिब लो “भासिका” नेलले कोइच कलि सुपर इम्पोज दोपा दुम्बा ?? मदुम्बा श्याँ: थामा मे ../

 4. thari kayaba Sunuwar says:

  आँ: बु:जिप्ती प्रेम द्य्यु मि देंश्यो लो थम्पा रिम्श्यो .. तर्न मजाम्मल ./ मेको थेम का मि अवाशिब लो “भासिका” नेलले कोइच कलि सुपर इम्पोज दोपा दुम्बा ?? मदुम्बा श्याँ: थामा मे ../

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *