All about Sunuwar

Sunuwar bhasa Radio 2068-10-04

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/sunuwar program 10-04.mp3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

One Comment to Sunuwar bhasa Radio 2068-10-04

  1. रेडियो ग्रापेंन संचालक जिउ कल नमसेवल..मिनु मुलात येकोकेम जाचा दुम्शो श्याम सुनुवार जिउ आंकलिया चेरे दुम्मल ,गो आँnके लोव नेश बेसा ग्यारसांग, नेल्ल कोइंच गो पुकिम ओको श्याम जिउ बुद् का आवाज पोशा मिन आम्के जातित्तोव प्रति लगनशील दुम्षा हन,गो कोइंच ई काली ये को नाखे सम्मामी नेल राज्जे नगा मुर् पुकिनु चिन जान दुम्सिब थियो,तर कोइंच गो आइके एकता मदुम्तिके आमामी आम्कल मचिनेतिके अहिले गो पुक आइएके झन् झन् भाषा सस्कृति रहन सहन पिक नेल जमना जम्न लाम्तेमे ओको लोव नेल कोइंच पुकिम रुप्चा जरुरि तशो क्षु ..श्याम जिउ के मात्र लोव कल नेश आन्नके नोले खोइस्चा हन छिट्टै कोइँच गो आइके प्रगति दुम्ब होला देनु गो अरुम मार देनिनी ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *