All about Sunuwar

माकुशो ’ख्लिनो

सै सै गो आऽइच बाअ्ङानु
नाबबे सालमि ’ख्लिनो कुशो ने,
आँ किकिम आँकालि देँऽशो,
गो हिललो पाता ख्लिनो दोदे कुइबा ?
किकिम आँकालि देँऽता,
ख्लिनो कुमेनु खाप हिमसिअ्बा,
राग्य हिमसिअ्बा, मुनु कोःरो दुःरो ’लाइब,
खिँऽ ’ब्लेऽनिमि, मुर ’बेऽनिमि ।
मुलाअ्त सिनाअ्त आँ तेल मेर,
ख्लिनो कुन कुन बा,
नाऽदो नाअ्त पेङ बुअ्ब ने,
शिः गिमस पथ अ्वाक्य लाचा
हिँऽचा पाइशो बा ने,
फाश गिवार, काःेरो दुःरो
मापावानुइ यो
लाङगा ग्लुःचा हिँऽचा पाइशोअ्ब ने,
मोदे तेलमेरङा मुर नेलले,
खिङगामि ख्लुइशशा बाअ्निमि ने,
मोदे तेलमेरङा वारचपुकि नेल
प्लोअ्शा पिशो बाअ्तेमे,
आँ तेलमि मुलाअ्त सिनाअ्त
मकुशो ख्लिनोमि खिङखिङगा हिमशोब ने ।

———>सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

One Comment to माकुशो ’ख्लिनो

  1. Purna says:

    EKO KHLISYO NU DESYO KABITA SABPAN RIMSYO LATI.KHLISYO NU JAMIN KHRI KHRI PAIBA MINA GOIYO CHOTKA EKO KHLISYO MAN PARESISYO CHU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *