All about Sunuwar

ममा मालेममा

मेको आँ देल,
मेकेरे सुनी बुरुउरुमि ’लाँऽका ग्लअ्बा,
केरेरेरेरे… पा….।
न्हाँऽ जुअ्तानु बिः बाछा ग्लिअ्बा
बाँऽ…बाँऽ… पा ।
तारना मेकेरे च्युँ च्युँ ग्लिअ्ब च्युँऽनापुकि,
मेको आनके देल माबाअ् बा ,
चारो गेतेक दा एर ङा ल्वो,
ओगिलले प्लाँेइशा सोइब सुइ मबाअ् बा,
मेकेरे बिः चिमब के दा एर ङा ल्वो,
शोलुम ग्लिःशो बाःछा प्लोइँब मुर माबाअ् बा,
माझेरिमि क्यार्शपाथापुकि
म्याँ म्याँ पा ग्लिशो बाअ्निमि,
तारना मेको आनके वामगयाँम नेऽब सुइ माबाअ् बा ।
नेल खिँऽ खिँऽमि मिः ब्लशो माताइसिअ् बा,
मेकेरे सुइ काका माबाअ‍ेमा कोँ ?
सिनाअ्त ला आइदि खिँ लाशो आपफो
मुलाइ लेशशो मबाअ्निमि,
शिः गिमस लशो निनि नु होअ्ब मुलाइ मालेससा,
मेकेरे याँसिन ङा इमचिलि लोअ्ब आका
ग्युरुमि ङाअ्नाङान बा,
खाल साँऽ नु फेक्यो क्युपशो खालपा
चुपलुमेर बुटनिशशा थुअ्सु पनापान बाअ्तेमे ।
खाल लेँ थोचे थेअ्ने थुमशो किक्यआम
ब्लकखेले बोअ्ने माचाबनिमि ।
तारना मेकेरे…
मेको लोअ्बकलि लिटो उमबा नु
मेको किक्य खालपा कालि
खोले केशा गेअ्ब सुइ माबाअ्म,
न्हाँऽ निकाइ इर लाअ्ने दुमता,
इसकुल गाअ्चि जाअ्ता…
मार दुममे माइ…
चुले सेअ्दिशो ममा मुलाइ मालेममा ।
गो इसकुल लाशा ब्लेअ्स पाचा,
वार्च पुकि नु ग्यार्चा गिश दाअ्शो बाअ्नुङा ?
मोदेन गो दोरशा दोरशा इसकुल जाअ्दितति,
तारना मेकेरे सुइ वारच माबाअ्म…
सुइ गामरापुकि यो माबाअ्म…
मुलदा मामा जाअ्मा माइ,
दे मिमशा गो खिँऽ गे दोरति,
मामा मुलाइ माजाअ्मा…
आँ मामा ते लाअ्गमे माइ
मामा मालेममा
गो शोलु शोलुन रिमशा बाअ्ति
तारना मामा गेनाइ यो मालेममा
मामा गेनाइ यो मालेममा…..।

———>सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

One Comment to ममा मालेममा

  1. lo hai suyre ji besaa rimso nu thama lo si pik brese paso batini rimso bata inkal go aaike lunger re besa bun jiso baniki inke cheredumin la…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *