All about Sunuwar

गसुम सुम्ती…

दा.लाल–श्याँकारेलु रापचा
थेचो–८, यलाखोम

मोलाङ योलाङ लिख खम्ति
प्लोँइताङ मुल्केम ओल दुम्ति ।
ओल ओल दुम्श्या गसुम सुम्ती ……..
।१।
लिम्ति प्लेत्ति मसेत्ति
लोः या प्लोँइश्या दरलेत्ति ।
रिमाचेमा प्लेँश्या गसुुम सुम्ति …. …
।२।
क्योँकुरपला दोथ लेःति ?
खप यो लेश्या कुचु खाइत्ति ।
हेँथ दुम्श्या गसुम सुम्ती …..
।३।
प्लोँइताङ नेल्ले जिकिपुरखी
ताइत्ताङ नेल्ले लगापरगी ।
प्लोँइताङ श्याँदर गसुम सुम्ती …..
।४।
हिल्लो मपन मर मुइली
हेँथे मुरके ख्योल रुइली ।
ख्योल ख्योल दुम्ती गसुम सुम्ती …..
।५।
जाम्तेम नेल्ले पाँइब–ग्यामी
न्हासो सङ सङ मेसेल्मी ।
जाम्श्या निम्लो गसुम सुम्ती …
।६।
कोँइचके दिग्निती ते साम्दी ?
मरदे ग्लुँइशा महाम्दी ?
कोँइच जाम्श्या गसुम सुम्ती …..
।७।
………
२४ बुरोच (सितम्बर) २०११ सुकनाःत

2 Comments to गसुम सुम्ती…

  1. Dr Lal-Shyãkarelu Rapacha says:

    श्याँकारेलु दुम्चा मल्शो श्याँकारेल कका दुम्मेत . श्याँकारेलु सेत्तिने होइ .

  2. kormoch says:

    ……कोँइचके दिग्निती ते साम्दी ?
    मरदे ग्लुँइशा महाम्दी ?
    कोँइच जाम्श्या गसुम सुम्ती …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *