All about Sunuwar

Stories

now browsing by category

Stories, कथा, लघुकथा

 

ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

ब्लेशो खिँ: ङाअ्शो थुँ

हारिकानथे नु हारसामायाआस ग्याँबे पाशो साँ थोचे दुमता । काःबु नाअ्ति ङा लोः मे हारिकानथे शाँबुमि दुअ्शा रोङगुला थिशशा बेअ्ता । मेको शेख माइ आ पापो बेहअ्शो थोचे काः नोले मामाइ यो रोइ पा बेअ्ता । आमआपफो निमफा बेअ्शा लासाङा मेरे हारिकानथे आः मिःशि बाअ्ना बाअ्नइ यो गिचचाकाः खोदेब दुमशो लाअ्तु । काःबु सुनिङा लोः मे, हारिकानथे लाङगामि पुत निशशा ग्लाः पालाके गे पाना पान बाअ्मे दाःते खिँ खालपिआ खिँ गुरेनरे शाँबु दःअ्शा ग्लिःतालाइ । एको हारिकानथे आमआपफोमि मुयु हारिकानथेकालि दोदेँशो मिःशि ग्याँबे पातसे ? सिमी सिउ निमफा क्लिमताउ मुल गेनाका हरि कानथेकालि यो क्लिमबा, ग्याँबे पाशो मिशका थोचे दुमने नुमता मुलाइ आलि काःके शो कोइँने माचापशो मार मिशेमे ? हारिकानथे दाःतेखिँ खालपिमि देँशो लोः आः थुँमि मिमताउ । मिरि खल्पी यो ष्यो कुस कुस देष्याला बाब गेनाका आ झांको तोनङु आं ममा बावु बेचाम् आ मिष के मार खोट Read More