All about Sunuwar

आइँके दा बैंजा रोङगुमि ः कोइँच देलमि कोइँच लोः, मुलकेम नु ओलोके रेँमसार

कोइँचबु काःतिच
नामसेवाल हाइ नाम सेवाल
प्लेततिमि जाअÞबा नेलआनकाल
नाया सालङा सालङा नामसेवाल
नामसेवाल हाइ नाम सेवाल
नामसेवाल हाइ नाम सेवाल ।
सिमेबुमे देउता पानिको
वाशरेलु पुजा पानिको
शाँदार सिल पाचा नाइला
पाउनाके थुँ काइयो माखाइला
एकोन आइँ थुँमि मिमशो चाउँ
एकोन आइँ थुँमि मिमशो चाउँ ।
वाशरेलु पुजा पाकानु
शाँदार थान जाःकानु
पाउना नेलकालि रिमशो चाउँ
इनकालि थुँले मिमशो चाउँ ।
नामसेवाल हाइ नाम सेवाल
प्लेततिमि जाअÞबा नेलआनकाल
नाया सालङा सालङा नामसेवाल
नामसेवाल हाइ नाम सेवाल
नामसेवाल हाइ नाम सेवाल ।
ओबारसियार चानदाराबाहादुर सुनुवारआ कुमसो बाकाकालि चोअÞ गुपशा प्लेतति रारा गाउँ (देल) ङा कोइँच कालाकारपुकिमि नेललि जाअÞबा नामसोच (पाउना) आनकालि जेमलाहाअÞगमेनु (सोगात पाँमेनु) सुनिङा गाउकाक दुमशो नामनाति (एगारा दुमशो नामनाति) । दाँदा गाउँङा सेससेब्लेअÞसेखिँ (इसकुल) लाङगामि ग्लाद बुअÞशो नेललि कोसोच (दारसाक) पुकि पारारा फ्लोअÞ फ्लोअÞ थाइशशा आम रालसिके कोमसेर (साहामाति) ख्लेनना ख्लेनना नामि । हारे हाँबु काःत ताःङा चारनाइलु, चेरमाले, थोलेदेमबामि यो मुलमुल मोलशा रिशशा कोशो नामि । आइचि खिँचि, रागान, ओतगि रावादोलु, पितुपाला, सेथे, सिरवा, ग्लोलिमि यो पोँपिर खिअÞशा, ब्लाक थारसिशा, राक एशशा मिचराक (रामिता) कोःनाकोना नामि । नुमबुर फँुरेलु दा सुनि नाचेरे रे तोक रापशा खिरखिर पा रारा देलङा चुमबादेल (दाँदा गाउँ) कालि मिच माक्लिपथु खिरखिर पा कोशा बाअÞशो निमि मार मार पाइबामा दे । to see more read Gorkhapatra Naya Nepal Koinch bhasa prishta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *