All about Sunuwar

सुनुवार समाज वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

श्री ………………

…………………..
……………………
बिषय : साधारण सभामा उपस्थित हुनेबारे
महोदय,
प्रस्तुत बिषयमा यस सुनुवार समाज वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रारम्भिक साधारण सभा तपशिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा हुने निश्चित भएकोले तपाईको गरिमामय उपस्थितीको निम्ति हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

तपशिल
मिति : २०६९÷९÷२१
स्थान : सुनुवार सेवा समाज, कोटेश्वर ३५
समय : बिहान ७:३० बजे
झनाकुमारी सुनुवार                                                  विश्वकिरण सुनुवार
सचिव                                                                           अध्यक्ष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *