All about Sunuwar

कोइँच वाःसि नु ग्योँपोके तासकुल ख्लेमनाख्लेमना

चुपलु दामलोच
यालाखोम, फुरोच । किङलो चुपलु (चुपलु सामाज) आ आयोजानामि सुनुवार कालाकार ताथा चालचितराकारमि सामाजआ साङयोजान नु बेबासथापनमि सुनुवार दात ओआरजिमि कोइँच वाःसि नु ग्योँपोके तासकुल ख्लेपताउ । ‘मुलकोमथि कोइँचके ग्योँपो नु वाःसिके ओँदे कोइँच तामिसामिआनकालि खुपशा बुकमा पाइँशा तेइ गेनाइ तासकुल माख्लोमसिशो नामनाति । ओँदे कोइँच वाःसि नु ग्योँपोके तासकुल ख्लेपशोनु कोइँच वाःसिके पोरमोत दुमतेक लोः कोइँच मुलकेममि खुरिनदाँखिन पा ब्लेअÞसे पाचा दुमबा’ आतित मुखेमि शोःचा दुमता । सुनुवार कालाकार ताथा चालचितराकारमि सामाजङा आदेचचे आमरित सुनुवारमि देँतेमे, ‘कोइँच तामिसामिपुकिआन कुल यो बुकमा पा वाःसि पाइँशशा हाःगोकालि ब्लेअÞशा तासकुल ख्लेपशोनु हारेआन मोदालकेङा यो दिः मादुमनिमि दे कोइँच यो मे’ । मोपान सुनुवार दात ओआरजिङा सुराज सुनुवार (पाम) मि देँतेमे, ‘एको तासकुलकालि सुनुवार दात ओआरजिला काः काः पा नेललिआन कुलु जेल हाअÞसिबा । एको ओँदे तासकुल कोइँच तामिसामिकेला मामे वाइँसि मुरुके यो ख्लेमनाख्लेमना लाइँसिबा । एको तासकुल ख्लेपचा देँशो कोइँचके लाइफ इसताइल दोदेँशो बा । दोदेँशो इनबाइरोमेनतामि बाअÞबा एबोच माइताच नामि दे कोइँचा यो मे ।’ मोपान चुपलु सामाजङा सामिर मुखेमि देँतेमे, ‘तासकुल ख्लेपचा मुलाअÞति सिनाअÞति आल ग्यारशो खोदेँबान दुमशो बा । नेललिनु तासकुलक्यु बा । शेङना किङलो चुपलु (चुपलु सामाज) देँशो कोइँचके रिदुमपाखिमरे कोइँचआ पितिमि गे पानापान पिशो गिपशिदु मे । मे मोदे कोइँच मुलकेम, ओलो, लोः, रिदुमपाखिमआ पितिमि गे पाचा एकोके ओलो मे । मे मोदे चुपलु सामाजमि लोः राइचचाकालि रेमुब्लेमु नु दामलोतुइनासि आम मिरग्यो लोः कुरशशा गाअÞशो नामनाति मुल मेकोन लोःकालि थाइँचाकालि वाःसि ग्योँपो पाइँशशा तासकुल ख्लेपतेक गेरापेनमाके ताँगे गोशो नामनाति । गोमि एको तासकुल मुलकेम राइचचाकालि ख्लेपशो नाकि । एको मिशिमिरुआन फेअÞशो वाःमि आम रागिबोँसिके रिमाचेमा दा कुरशोन बा काःथाकाःथ मे मोदेँशो वाःसि फेअÞचाके यो आ पितिमिपसि बा ।’
एको तासकुल ख्लेपचाकालि मिस माङगोलङा मुना नु हिरा, कोइँच मिउजिक बिदियोमि मोदलिङ पाइबा साजिना सुनुवार, कोइँच माहिला निरदेसाक लाकचामि सुनुवार, मोपान रिससिमाके मिउजिक बिदियोमि सिल पाइबा रामिला नु सोबा सुनुवार नासिङाना नाकका मिशिआल सिबा मुखेआ तामि मिमसा यो नामि ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *