All about Sunuwar

Sunuwar bhasa Radio 2068-3-01

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/sunuwar prog (68-03-01).mp3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

2 Comments to Sunuwar bhasa Radio 2068-3-01

  1. नमसेवल है किम्लो ङ्गा ग्रपण चलेशा बाचा दुम्ष्हो लंकुच अमृत सुनुवार कलि मिनु प्रबिदिक दयुकालिया …..ओको किम्लो ग्रापेंन नेनुनु गो द मे आँरागी मरेंन काका बाशोंगादे दप्ति सा गो द…नोले ब्लान्ग शेसिन्गनुद गोद मकौम काका बाशोबाती हाहाहाहा ….. मार देचा ङ्गा द्यु पुकी मुरुंआँन देल्देल मेर बशाहनेया ओको किम्लोम आम रगिम बशो खंदेशो चल्ती आंकल मिनु बेसा आँ जेम्लाहर्शिसा फेरी दोहोरेशा नेता ….रिम्शो बात रिम्शो नै पने अझै मिना ओको ग्रापेन्कल unn .com .np ले दाउन्लोड़े पाशा नेचा ताइसहँन दोदेब दुम्ब थियो है देशो आँके थुम पिशो छ !आस पाइनु अझेई नेचा तैनु होला देंसामी ….!लो एन खोइ देषा गोइया बिदा दुम्ती…नेल इन्के चेरे दुमिंन नमसेवल ….

  2. amrit sunuwar says:

    एकि कल धन्यबत हजुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *