All about Sunuwar

आम ल्वो

माजोअ्थु मादुमशो,
मातुइथु  मादुमशो,
गो इयिँके ल्वो ।
गो इयिँकेला ममे,
एको राग्यङा नेल इयिँके ल्वो,
साऽमचा ’प्लेँऽचा मादुमशो
गो इयिँके ल्वो ।
अ्वाअ्चा माजोअ्थु मादुमशो,
ब्लेअ्चा माशेसिथु मादमशो,
सेऽसस माजोअ्थु मादुमशो,
एको गो इयिँके ल्वो,
ताँऽ मुनु ?
मारबबाम मारुबेम ङानाइयो
रुबब पुकि मारे मुटुटुमला पा बाअ्शो ?
———>सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

One Comment to आम ल्वो

  1. ha ni surye ji oko aaike lo da nel go koinch pikim prencha madumma go aike koinch dumse mere aaike vasa ya ta bacha malba,,,genai naat go mapredaya nel koinchbu pukim sesaya hai ta…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *