All about Sunuwar

आल

मामा नुनु तुअ्नुङ देँबा आल
गुरिप कुरशा बापफो दुम’माता
मामा बोमबारे जाइनुङ देँबा आल
(रावा ख्लुमशा) रावाके
हुँगा (थेरनुङ देँबा) थेरबा दुम’माता
गुइँथा चोना चोना थेङथेङ पुअ्ना पुअ्ना
थेतेल सेलशा गेइनि वाबु दे
ङाङा ब्लेब्ले पाइबा आल
राइफाल पुअ्बा काका दुम’माता

मापाउ बुकलु दे मार माइचा ङा ?
बिर लेशशा लिक्युमि पेसतोल दामबा काका दुम’माता
कोइँच नेललि वारचिबु पाँ बाअ्बा मुरु
मार ओदेँब दुममा मे ?
आँमा आम फ्लेँमुतेक
ओदेँब कोइँचबुके लिक्यु सुम मार ख्लुममे ?
नेललि कोइँचबु दुमशा आम लाँः
मालचि खेम मार ओदेँब दुममे ?
मुल मोअ्ला… कोइँचपुकि खोइलि किःमुचा
प्लोइँया गुललु मिससि सुइ बाअ्सेल
गुइ ग्याइमुशा हाहा हासाल पाँ होइति
आम रागि काका मालया ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *