All about Sunuwar

ब्लोइँचि

काः मानुपशो खिका खोदेँशो
काः निरदायि पाल खोदेँशो
ताँ: दोदेँशो दोदेँशो ?
गोइमि फिअ्ने माचापशो प्लेअ्कु खोदेँशो
आँः बÞातेकङा गो काः फेक्यो मुरु
पिया जामशो खोदेँशो
बेअ्चा नु जामचाके चोच निमि
नाःदो नु नाअ्तिके नाविन आ दाःथेमि
काः फिनिकसाके खिका खोदेँशो
वाशरेलुके जिरचानि हुँगामि जामशो खोदेँशो
लिसिना लिसिना निमि ब्लोइँचिके गासिपुकि
काःले काःले फुइलिकालि राअ्चु आँ दाःथेमि
लेशशा जामशो निमि ङामुपुकि ओदेँशो थामा साचि
नाअ्तिफुइलि केतमि क्लाइबा
नाःदोफुइलि उदुसमि क्लाइनिमि
मुरु दुमशा मुरु बोअ्क
गो मुरु देँचा दुमता बेककार शाँ ?

One Comment to ब्लोइँचि

  1. kormoch says:

    लो साप्पान् रिम्ष्यो है कोइंच् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *