All about Sunuwar

वाःमग्याऽम

ताँऽ मार दुममे ओँदेशो,
’बुँऽबु पापतु देँऽचा ङाना
सरिङामि गस माबा,
माराअ् गारद दाऽइतामै,
ताँ मार दुममे ओँदेशो,
सुइ बेअ्मामै देँऽचा ङानै
सुइ गुरशो माबाअ्निमि,
सु वाऽमग्याम पवा मै ?
ताँऽ मरेमे मरेमे…
एको थँुऽ माहाअ्शो खोदेब,
ताँ मार दुममे ओदेँशो,
बाअ्तबाअ्तकेन
नोफा किनका ग्लितता,
सुकामि मार मारिमशो
ल्वो  नेऽपाइचावाकोँ ?
ताँऽ मार दुममे ओदेशो,
मार नेऽचा ताचा मालदा ?
एको राग्यमि आँऽमआँऽमि
तुममुचा थाइमुचा नु
क्योरमुचा साइमुचा पाऽमे ?
ताँ मार खेतमे ओँदे,
आपखे सुइमि ततेक मारै माबाअ्ब,
आम आम राग्य,
आम आम खाप,
रोइमुचा मरै मबाअ्ब,
मारे सुइ नु सुइ मादुशो,
मारे सुइ नु सुइ मा’रुशो,
ताँ मारे ओँदेऽशो…. ।

———>सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

2 Comments to वाःमग्याऽम

  1. kormoch says:

    रिम्ष्यो बाअत् होइ

  2. oko wamgyam bespa rimshyo lati goiya… surya prakash aankal dhannebad chha hai adeso paan besa brese pan la goi necha kharcha warch painiki ,,,,la lekh bahadur sunuwar macau….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *