All about Sunuwar

मारे मे लोः

किनिन/क्यारसिखोइलिमि नेअ्था
पापाइतु देँअ्निमि
शेङना
आँकालि ङा दुफार ङा आकार ।
मालशो ताःका ग्याइलिशाका सापपा माराशो ।

मार मे
किनिन साअ्सेरके दुमखिँचके लोः ?
नाइमालनिमाल गेमजोरिजदेपुकि शुश सेलसिशो निमि ने
ब्ला कुशाच नु कारेपाचकालि शिश माआम’सिबा ।
आँ रागिकालि ङा दुफार ङा आफार
इशका केत रोइबा सुइआ तासतासि खुइ पाइबाकालि
तारिखमि नु दालाउतिमि देनादेना प्लोइसिबा मार मे ?
एको रागिङा पुलिस नु तोँबलोचआन कोइदा ।

केर कोत फेअ्ब मुरदा सापपान बोमतेमे ने
नेपालि मामामि शाङना रागिके लोःमि
तोमना मागिब दुमतेम
रागिकालि ङा आफार ङा दुफार ।

तासकुल ख्लेमना ख्लेमना
दामलोतुइनामसोच देना देना
तेइ तेइ चुसदो सामा मिदिया पारसानदा
थिमतिमिने नेपालि मामामि
शेङना
तेको थेबि जाचा जाना जाना
फाशेर देचा देना देना ।
मेकेला तोम तोमलाच देना देना ला जादिबबा जादिचचा ।
मारेमे एको पातराकारके काइदा ?
नेपालके चोचा दिमना दिमना पिशो बाअ्बा
गुसखोरि बारासताचारि नेताकालि ना गाता ना फाइदा ?
का निअ्शि देसबाकता जानताकालि ला
खिँगाःरे मुरमुरेतिक आदिकार
मारमे एको देँशा नेता नाङ देँबआन काइदा ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *