All about Sunuwar

जम्चता गो जाम्चता

-टेक बहादुर सुनुवार 

गाने चाब्ब पोड खिस्या बाकिन

लाअ साम्चा कलि मार गानिनी
मुर खुल्बमी लाअ तुइचा माल्ब
जाम्चा कलि मार गाचा माल्नी
आमन जाम्बमी मुल सु माल्नी?
गो नेल्लके गो त्य बानी गोइ?
गो इन्कली माल्ता स्यदिनी लो
गो जम्चता आइके इतिहास जाम्त
आके नेल्ल साम्चता
क्योङ साम्चता खरेङ ब्लोचाप्तु
चुप्लु काप्चा चिताउ
जाकेन होपो कलि तोर्म बनेन
अदार खाइतेन
पर्गी खितेन होपा चाकेन
निक वाक छर्केन पोकेन
आके जाम्चा चिस्यो नेल्ल लो
बुल्नु खेरेन खि ले गुइदेन
बुल्नु लातेन जाम्स्या माबाकेन
पिदार खाइब ला कोइब
जाकेन गो जाम्चता!
गो ला प्रेचता जाकेन
बोकिन गाई गो जाम्चता
गो जाम्चता गो जाम्चता!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *