All about Sunuwar

श्याँदर पिदार

– अमरदिप क्युँइतिचा

कोँइच आन सङ्स्यो
कोँइच आँइके नेँस
आँइके सिनातङा रागीनु
बुँखि फुः बोइस्शो खोइपा
थुः थुः मि आँइकल माल्श्या बाःब श्याँदर ।

तोलोम कुरस्शो सगुनी
लाम्जकल लाइस्शो चामरे नु एरी
इचिइचि दुःश्यो रेबेआ चिरो
ददर खेदर रेल्श्यो ङोलनु ग्यारनग्यार
हासल ताम्सल पनपन जाःब श्याँदर ।

बुफ्तेल दुमागुइ थोप्लामि
ग्लुल्माआ देकुलोब्श्या
मुली न्हाःसोअ लिब्रानु
याबरेगुबरेपिककलि मिम्श्या
फेनेरेल्फुनु क्लातोली फेःश्या पिब श्याँदर ।

श्याँदर फुःआ थपोनु
निकब्वाक पिदार नाम्दारपा
रुम्दुलु दुम्दुलु दुम्पा
पोँइब ग्यामीआन गुय दुम्श्या
चफोके खिँ:  खिँ:मि खुय चाःब श्याँदर ।

एरेओँत्थङा थरिकुटी चाःश्या
लेलेकचुङ देलेकचुङ तुःश्या
नासो नु पोँइब ग्याँमीआन सलाकु दुम्श्या
अमरपति बिमरपति पियामी चुइस्शा
मुल्केम नु सिल पनपन गाःब श्याँदर ।

 

थुँगा राष्ट्र मातृभाषाका कविता संगालो — ३

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *