All about Sunuwar

लाँ कोःशा

-होम दासुच सुनुवार
थोचे थोचे दिश थोचे
गोमि रिम-ताङ लाँ कोःशा
नाः दाम-ना दाम-ना नाः सोशा
मि-चिइयो ब्ला ब्ला दुम-ता
एर ओत-थि गेत-थि लुअÞच लाँ कोःशा ।

माग्लुम-सिबा दे तुइश-शो हाना
इप-शा सारेबेरे नाम-सिबा नामनाति
गेनाइ यो मालेत-तेक लाँ खोइश-शा
तेको रागिमि जाम-सिबा नामनाति
थुँकालि हेअÞशा गिश वाइच-चा
ग्लुमसिबाकोँ देँशा ङामिन
मुल दा थुइँ यो सोले बेअÞता
दो मार रुप-शा मे आमिन ।

ग्लुम-सिबा देँशा गो रिम-शो
थुँमि थुँकालि दिश मिम-श्ाो
थोचेमि मारिम-देम लाँ कोःशा
लाचाइ यो ते मेर जुल बोअÞशा ।

रिम-चान माल-ताउ लाँ कोःशा
मेकोन आमके मुर देँशा
रेउ, गास, नाःमि वाःअÞश दाप-ता
लाल, गिग, हाउवु पा ग्याक ग्लुअÞशा
थुँमि यो आँके मो’न पाप-तु
आम मुरु जाब दे लाँ कोःशा ।

एच-चि ः युके

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *