All about Sunuwar

हुँग्रो हेम्सलो

दा.लाल–श्याँकारेलु रापचा
थेचो–८, यलाखोम


सइनेस मोइतिन ...
कला, रोँप नु नारनेपिकीम् 
ओँत्थ किराँत देँशा
नउरान पशोमेरे
आँइ जिकीपुरखीके खप कोँइचवान
मुलाति ‘सुनकोशी’ के हुँग्रो दुम्शोमेरे 
नेल्लेन गो कोँइचपुकी हुँग्रो दुम्तकः ।

 
	
ó ó ó

गिममि द निअ्सी खोइल थेनथेन
बाअ्त हनाइयो
गिममि गिवत मबाःशोपत्के 
कोँइचमिन कोँइचन मनङ देँशोपत्के
गो कोँइचपुकी बुख्याँचा खोइ हुँग्रो दुम्तकः ।

ó ó ó

गो नङ देँब कोँइचपुकीमिन्
सुरुपके खोइल गुप्शोमेरे 
कोँइचपुकी तुप्तिल मइसामः
दुम्नादुम तुप्तिलला
जइमसीमि फाँइसामः
कोँइच देँशो द अलाप लोःला मे
देँतिक कोँइचवान कोठदिमके 
होपो नङ देँश्या रम्बले जात्रामि
दिउ दिउ प्लेब कोँइचपुकी कोँइचला
तुप्तिल नु जइमसीमि फाँइसिशोमेरे
गो कोँइचपुकी हुँग्रो दुम्तकः । 

ó ó ó

कोङेन कद होइ कोँइचवान खपके
तमी तउ कोँइचपुकी
गोइपिकीम इप्शोबुद पशोमेरे
गो कोँइचपुकी हुँग्रो दुम्तकः । 

‘‘‘‘‘‘।।
७ बुरोच ‘असोज’ २०६८ सुकनाःत (२४ बुरोच ‘सेप्टेम्बर’ २०११) 

3 Comments to हुँग्रो हेम्सलो

 1. Nailu Kyabacga says:

  हुंग्रो दुम्या दुम्या गो नेल कलि
  थानी बगे नु फुस होपोम
  रुइस्या कुजे नु मनेब दुम्तक …एकोलो गो नेल्लेम तुइचा नु रुप्चा मालबा … सर सप्प आँ बुं जिप्त इन स्यारी सेच्चा तस्यो नु …चेरेलिल

 2. thari cayaba says:

  नमसेवल दा.लाल–श्याँकारेलु रापचा ,

  गो नङ देँब कोँइचपुकीमिन्
  सुरुपके खोइल गुप्शोमेरे
  कोँइचपुकी तुप्तिल मइसामः
  दुम्नादुम तुप्तिलला
  जइमसीमि फाँइसामः … केाँइच बाअचा पेालेाँइता , बेलेचा पेालेाँइता खशेा दउशेा केाँइच गेाला नकि देब केाँइच अन चेाचेा फेालेातिनित , चेरेदुमिने गउदुमिने ।
  गउ दुमिने ।

  थरि कायाबा ,
  रियाद, साउदि अरेबिया ।

 3. tualee cayab says:

  कोइच वान, दे थम्पा ख्रिद्मे बा;त् , लो ख्रिच्चा गेन सु सु मि ख्रिब्बा मा तर्न जोल दुम्बा मचाब्नीम /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *