All about Sunuwar

थुअ्सु

थुअ्सुमि मुरकालि माप्लोइँबा,
सुइ सुइमि थुअ्सु पाइनिमि ,
चाबबामि माचाबबामि थुअ्सु पाइनिमि,
थुअ्सुमि मुरकालि माप्लाइँबा ।
मुर खुःमानु धुश पिशामि ग्याइतानु,
थुअ्सुमि सापपा शेत गेअ्ब,
मुनु माचापथरि माचापथरि थुअ्सु पाइनिमि ।
गे पानु माचाबपुकि थुअ्सु पाचा दाअ्निमि,
मुनु थुअ्सु पाइनिमि ।
थुअ्सु मुर कोशकोःशा दुमबा,
सुकसुक आन थुअ्सुमि राग्य हिमसिअ्बा,
सुकसुक आन थुअ्सुमि खादिमुदि हिमसिअ्बा,
मुनु सुकसुक आन थुअ्सुमि रि यो माहेमबा,
मेको मुर कोःशा दुमबा ।
मुलात सिनाअ्त फश गिवारन पशो बा,
गानाततनताराके,राजतानताराके मुनु लोकतानताराके ।
कोइ इशकाका प्लेअ्शा थुअ्सु पायनिमि,
कोइ लाकचा सोःशा थुअ्सु पाने माचाबशो बाअ्तेम ।
थुअ्सु पचा मालबा तरना
थुअ्सु पशो खोइ गे पाने चाबचा मालबा ।
थुअ्सुमि सुकाइके मारै मावारबा,
तारना थुअ्सु पशो खोइ गेपा कोइने चाबचा मालबा ।
तारना पाशो थुअ्सु खामनेमाम ङाना आम कालिन वारब,
मुल कोनाकोन लाया,
थुअ्सु पाचा ताइँसिअबा तारना,
थुअ्सु पाशो खोइ गे पा खामने चाबचा मालबा ।।

 

———>सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *