All about Sunuwar

गो ’रिमनुङ

इ कुल कोःचा माताथु गो तोइति
कोःचा दाअ्शा सापपा गोइति
जाचा माताथु तोइशो मुरु बुदि चोर ग्लोइति
गोइ चिँ सुनु इथँु खिअ् बोइति ?
इकालि मोदेब काक लोः मार पाङा ङा
आँनु चुर चुरशा शोअ् ब्लाःयेँ
गोइ सुनु गाअ्येँ ङा आनु ब्लाःयेँ
ङाममि यो आँनु माजाअ्येँ
एँः खेमकोमथि गोइ माजाअ्येँ
इश खेम दुमता गोइ ते बाअ्येँ
गोइ दोशो प्लेँःदि गो मोशोन मिमनुङ
आँ बेअ्चि खेममि यो गो मिमनुङ
गोइ गेना जाअ्ने गो ’रिमनुङ
गोइ गाअ्शा गेनाइ मादावे ला
ओलशिलामि रुइशशा गोइ माथाउवु
गोइ गेना जाअ्ने गो ’रिमनुङ
इ दाइशशो बÞारदि यो माफ्लिमनुङ
गोइ गेना जाअ्ने गो ’रिमनुङ
इ दाइशशो बÞारदि यो माफ्लिमनुङ… ।

———-> चन्द्रप्रकाश सुनुवार (साङ्खु वुजिच)

———-> खिँचिकात्–९ फोत् , चुपलु (ओखलढुङ्गा)

2 Comments to गो ’रिमनुङ

  1. LO HAI chandra prakash dajyu. besan rimso kabita bretini baat go chahi daatang. ajaiyo odesho khale kabita pug besan bretin…..

  2. ingi bukulu says:

    बारिसला बुिजच बारिसला दाेम दारशाे बेलेस किल ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *