All about Sunuwar

निपसि

लिकु थेरेरङा बÞाकु खोदेँशो
नेललिके थँु रिमचा मालशो कोइँचबुपुकिमि
मार मार मिमतेमे रागिमि मेनकाका
दुमचान मालशो
नेललि काःन दुमशा बÞाअ्शो कोइँचआनकालि
तेको ’बुदिमोरपुकि जाअ्शा फ्लादामे … ?
खेखे देँशो मुरुआ निपसि मुरशा इयिँ कोइँचकालि
मारे किकबÞाकु सेलमे… ?
रिमशो क्योने  मुरुकालि मारे क्युलिक्याँका पाँमे… ?
मार पाचा दो पाचा देँशोनु कोइँच जामचा देँबा सेलमे ?
थुइः मोरकुलु
जाः ’बुदिकुलुपुकिमि मार मिमशा ओँदे चाइबा इशकाः तेलमे ?
तेक ताशो मेकेन बÞोँइसिचा मालनिमि
तेकाइ तेकाइ मुरुआन खिँमिइ चाइबा तेलचा मालनिमि
चोमलु बुदि बुबुः खेखे देँशो
कोइँचबुकालि यो मोर बुदिनु कालचा मालनिमि
रिमशो पाँ निपसि शामशा
आम राइचि मालचि खेमाइ थुँ क्यालनिमि
मुल पिने जाअ्किन कोइँचपुकि
मोरबुदि खेरया…  कारसिचा ममे गो कारया
नेललि कोइँच गारशा
मुरुआन निपसि कारया
सापपान चापशोखोइ कारया… ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *