All about Sunuwar

मिथोस

इन लाँ रिमतिके रिमतिके पेरसास नाँ तासला

मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।१।।

 

रिससे गेरससे कुरदिथदे ङोन तेमेते लाइँतिनि

रिमचारिमशो इन लाँ द, अँयकलि मिमशा मजाअ्नि ,

गोइनु रिशशो गेरशो नातनेलल दुमशा लितेमे  मसथेास

मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।२।।

 

दोथमताथम अयिँ अफफो ? हिललोहिइसि पायनिम अलबेलेपच

चेरेनाँत कुरशा जाअनिनिदे इन लाँन कोअनिम अलबेलेपचा,

इन लाँ रिमतिके रिमतिके पेरसास नाँ तासला

मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।३।।

 

थरि कयाबा

रियाद ,साउदि अरेबिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *