All about Sunuwar

प्लेने काइ मचबु

प्लेचा माल्त इन्कलि देश्या प्लेने काइ मचबु
मार्देम् दोथ्देम् प्लोइतिनि इन्लो रुम्ने काइ मचबु ।

थार्शो नन्नी आ थुमी आ गिमी ङा लाँ गोइ ननिदे
दिम्श्या ताइश्या लाइतीनि ङाश्या रिन्ने काइ मचबु ।

नाइलुम नाइश्या बेस्सान किश्या रा  कोतन्नी
कोना कोनन जाम्तिनि दोर्श्या थिन्ने काइ माचबु ।

रिस्साउ गसाउ काथकाथा मतुइतु लाश्यो इस्का थोचे
थोचे थोचेरा राम्तिनि बाल्श्या रिम्ने काइ मचबु ।

ब्लेउब्लाउ केम्ताउ ङमनेल्ले रेउयाउ दुम्श्या प्लेकुमी
इनकली ग्दुम्तिक ला स्युम्तिनी माल्श्या थिन्ने काइ मचबु ।

नाइलु क्याबचा
११ अक्टोबर २०११

2 Comments to प्लेने काइ मचबु

  1. thari cayaba says:

    ब्लेउब्लाउ केम्ताउ ङमनेल्ले रेउयाउ दुम्श्या प्लेकुमी
    इनकली ग्दुम्तिक ला स्युम्तिनी माल्श्या थिन्ने काइ मचबु ।थना गेाइ इन कलि मालशा काइ थिनने मचबु ।

  2. नाइलु क्याबचा says:

    के गर्नु त येस्तई छ जिन्दगानी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *