November, 2010

now browsing by month

 

Koinch writer Tilak Bahadur Sunuwar (video Interview)

[flv image=”http://www.sunuwar.org/video/interview/Tilak_Bahadur.jpg”]http://www.sunuwar.org/video/interview/Tilak_Bahadur.flv[/flv]

Tilak Bahadur Sunuwar ( video interview )

Share

आल

मामा नुनु तुअ्नुङ देँबा आल
गुरिप कुरशा बापफो दुम’माता
मामा बोमबारे जाइनुङ देँबा आल
(रावा ख्लुमशा) रावाके
हुँगा (थेरनुङ देँबा) थेरबा दुम’माता
गुइँथा चोना चोना थेङथेङ पुअ्ना पुअ्ना
थेतेल सेलशा गेइनि वाबु दे
ङाङा ब्लेब्ले पाइबा आल
राइफाल पुअ्बा काका दुम’माता Read More

Share

Sunuwar bhasa Radio 2067-08-01

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/sunuwar2067-8-1.mp3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

Share

चुइचिमे फुँ देल्मेनु हो ( sunuwar song )

[flv image=”http://www.sunuwar.org/video/song/gisshya_rimshyo.jpg”]http://www.sunuwar.org/video/song/gisshya_rimshyo.flv[/flv]

चुइचिमे फुँ देल्मेनु हो आइदिमी तोसिल बोइमेनु गिस्से रिम्सो आइ रागी ( sunuwar song )

Share

ममा मालेममा

मेको आँ देल,
मेकेरे सुनी बुरुउरुमि ’लाँऽका ग्लअ्बा,
केरेरेरेरे… पा….।
न्हाँऽ जुअ्तानु बिः बाछा ग्लिअ्बा
बाँऽ…बाँऽ… पा ।
तारना मेकेरे च्युँ च्युँ ग्लिअ्ब च्युँऽनापुकि,
मेको आनके देल माबाअ् बा ,
चारो गेतेक दा एर ङा ल्वो,
ओगिलले प्लाँेइशा सोइब सुइ मबाअ् बा,
मेकेरे बिः चिमब के दा एर ङा ल्वो,
शोलुम ग्लिःशो बाःछा प्लोइँब मुर माबाअ् बा,
माझेरिमि क्यार्शपाथापुकि
म्याँ म्याँ पा ग्लिशो बाअ्निमि,
तारना मेको आनके वामगयाँम नेऽब सुइ माबाअ् बा । Read More

Share

सवि शिवानी सेकुवा कर्नर

नमस्ते, सवि शिवानी सेकुवा कर्नरले एक दशक देखी ग्राहक वर्गहरुलाई शुद्ध धराने कालो बंगुरको मासु तथा सेकुवा र अन्य खाजाहरुको सेवा पुराउदै आएको छ ।

हाम्रा सेवाहरु

धराने कालो बंगुरको सेकुवा, खाजा (भुजिया) सेट, मःम, छोयला, भटमास सादेको, सुकुटी, चाउमिन, पेय पदार्थ आदि

Fact:

There are approximately 449 calories in a 4 oz serving of plain braised pork

spare ribs (about 113 calories per ounce). There are approximately 388 calories in three BBQ pork spare ribs. There are approximately 396 calories in one very large, American style BBQ porkspare rib. Add additional calories accordingly for BBQ sauce. (check labels). Koinch Sunuwar style BBQ pork may contain more since they are usually fresh and light grilled, thereby retaining some fat…. Additionally, they use special spices and oil adding further calories.

Share

आवेदन दिनुहोस्

Call for Applications! Asia-Pacific Regional Indigenous Peoples, Human Rights and Advocacy Training in the Philippines

Dear Alumni and Friends of DTP,

DTP is now calling for applications for “Indigenous Peoples, Human Rights and Advocacy: A Training Program for Indigenous Advocates from the Asia-Pacific Region.” The program will be held in partnership with Asia Indigenous Peoples Pact and the Cordillera Indigenous Peoples’ Legal Center (DINTEG) in Baguio City, Philippines, 6-15 April 2011.

The program is open to Indigenous Peoples from countries across the Asia-Pacific region. To apply for the program, please see the application and brochure of additional information attached, or click the links below.

If you have questions about the program or application process, please contact dtp@unsw.edu.au .

Program Applications close 15th January 2011.

Kind regards,

Sarah Torcasio

Administration and Office Coordinator

Diplomacy Training Program

“The Diplomacy Training Program – marking 20 years of human rights advocacy capacity building in the Asia-Pacific Region 1989 – 2009”

Click here to download Form

Share